ทัวร์จีน BIG PARADISE เฉิงตู-จิ่วจ้ายโกว-สี่ดรุณี

จำนวนการเข้าขม 11 ครั้ง
ทัวร์จีน BIG PARADISE เฉิงตู-จิ่วจ้ายโกว-สี่ดรุณี - บริษัท โชคทวีทัวร์
รหัสทัวร์
022-00184
วันที่เดินทาง
มี.ค.67 - เม.ย.67
ช่วงเวลา
6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air

ไฮไลท์

 • หุบเขาซวงเฉียวโกว -สี่ดรุณี - ซงพาน - เต๋อซี  - เมืองชวนจูซื่อ
 • อุทยานจิ่วไจ้โกว(เต็มวัน) - ศูนย์การค้า SKP+GLOBALCENTER
 • ชมวิวกลางคืนไฟแสงสีสันมิติตึกฝาแฝด - วัดต้าฉือ
 • ถนนคนเดินชุนซีไถ้กู๋หลี่ - หมีแพนต้ายักษ์ปืนตึก 

แผนการเดินทาง

15.30 น.             พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ ... ประตู ... นำคณะเชคอิน ณ เคาน์เตอร์ สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก (บริการอาหารจากบริษัทฯ)

18.25 น.             ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ VZ3734

22.30 น.             เดินทางถึง สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน (เวลาท้องถิ่นที่จีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) เมืองเฉิงตู เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวนเป็นหนึ่งในมหานครที่มีประชากรมากที่สุดของจีน เป็นเมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่และเป็นศูนยกลางการเมืองการปกครองการศึกษาและการคมนาคมขนส่ง เป็นแหล่งกำเนิดของหมีแพนด้าและเป็นประตูสู่แหล่งท่องเที่ยวระดบัโลก ท้งัอุทยานจิ่วจ้ายโกวและอุทยานหวงหลง

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก   HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานฉางผิง ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ภูเขาดรุณี (ชื่อกูเหนียงชาน) (ประมาณ 220 กม. ใช่เวลาเดินทางประมาณ 4ชั่วโมง 30นาที) สวิตเซอร์แลนด์แห่งแดนมังกร ชาวทิเบตนิยมเรียกกันในนามเทพแห่งความศักดิ์สิทธิ์ SKOLA แปลว่า "เทพเจ้าผู้ปกปักรักษา" ชื่นชมความงดงามของภูเขาที่นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติทั่วโลกพากันปักหมุดว่า "สักครั้งในชีวิตต้องมาเห็นด้วยตาตัวเอง" อีกทั้งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์จึงเป็นจุดดึงดูดผู้คนให้มาสัมผัสชมความงามระดับโลกของภูเขาดรุณี ภูเขาหินใหญ่โตที่มีลักษณะที่สูงชัน ด้านบนยอดเขาถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี มองดูเหมือนหญิงสาวที่ปกคลุมหน้าด้วยผ้าขาว ดั่งตำนานของสี่สาวพี่น้องคือ ต้ากูเหนียงซาน เออร์กูเหนียงซาน ซานกูเหนียงซาน และชื่อกูเหนียงซานบริเวณตีนเขานั้นจะถูกปกคลุมไปด้วยผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ มีธารน้ำใสที่ไหลผ่าน และมีสายลมเย็นพัดผ่านทุ่งหญ้าและผืนป่า จนทำให้ความสวยงามของภูเขาสี่ดรุณมีความสวยงามเหมือนกับยุโรปตอนใต้ ทำให้ที่นี่ได้รับการขนานนามว่า "เทือกเขาแอลป์แห่งดินแดนตะวันออก" ซึ่งความสวยงามของภูเขาสี่ดรุณีจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  นำท่านเที่ยวชม หุบเขาซวงเฉียวโกว หรือหุบเขาสะพานคู่ มีระยะทาง 34.8 กม. มีพื้นที่รวม 216 ตารางกิโลเมตร เป็นจุดวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุด ชมความงามธรรมชาติของซวงเฉียวโกว(ลำน้ำสองสะพาน) ธารน้ำมีความยาว 35 กิโลเมตร มีทิวทัศน์ของภูเขาเป็นหลัก, ลำธารผ่านจุดต่างๆที่เป็นจุดทิวทัศน์ ไม่ว่าจะเป็น ซานกัวจวง,เขาหนิวชิน, เย่เหรินเฟิง ถือเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของเขาสี่ดรุณีที่รวบรวมจุดสำคัญหลายๆอย่างเข้าด้วยกันไว้ ชมไฮไลท์จุดชมวิว โดยมีจุดท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันหุบเขาหยิหยาง ล้อมรอบไปด้วยภูเขาทุกทิศทุกทาง ซึ่งอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดและจะได้เห็นธารน้ำแข็ง ภูเขากระจกแก้ว ภูเขาดวงอาทิตย์ ภูเขาดวงจันทร์ ยอดเขากระต่าย

- ทุ่งหญ้าเหนี่ยนหยูป้า ชมยอดเขารูปร่างแปลกตา เช่น ยอดเขาพราน ยอดวังโปตาลา ยอดเขาเพชร

- ภูเขาหญิงตั้งครรภ์ มีทิวทัศน์ที่สวยงามของท้องทุ่งกว้าง โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาสูงปกคลุมด้วยหิมะขาว และในหุบเขาจะมีลำธารใสสะอาดรวมถึงต้นสนสูงสลับด้วยต้นไม้หลายหลากเฉดสี เช่น เขียวอ่อน เขียวแก่ เหลืองส้ม แดง น้ำตาลเข้ม มีฝูงจามรีให้เห็นตลอดเส้นทาง และมีทะเลสาบที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าที่มีภูเขาหิมะล้อมรอบ

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก   YUESHAN HOLIDAY  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า (4)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางออกจากภูเขาสี่ดรุณี ชมวิว 2 ชื่นชมบรรยากาศสองข้างทาง

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ระหว่างทางแล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณซงพาน (Songpan Ancient Town) เมืองโบราณซงพานเมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมัยโบราณเป็นเมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าชาวฮั่นและชาวทิเบตซึ่งชาวฮั่นนิยมนำใบชาผ้าแพรเกลือและของใช้ประจำวันมาแลกเปลี่ยนม้าแกะขนแกะและหนังสัตว์ของชาวทิเบตกำแพงเมืองซงพานสร้างในสมัยราชวงศ์หมิงมีพลเมือง 1 แสนกว่าคนปีค.ศ. 1933 ทหารจีนแดงเดินทางไกลผ่านซงพานนายพลหลิวป๋อเฉิงสาบานผูกมิตรกับหัวหน้าชาวเผ่าทิเบตเชียงอิสลามและได้รับการสนับสนุนและได้ข้ามแดนไปทางภาคเหนือเพื่อต่อต้านชาวญี่ปุ่นที่รุกราน

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเต๋อซี ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลถึง 3,000 เมตร ที่มีน้ำสีเขียวดังเทอควอยซ์บนที่ราบสูงสลับด้วยแนวทิวเขา ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวเมื่อปี พ.ศ. 2478 และได้กลืนหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านจมอยู่ใต้ทะเลและมีผู้เสียชีวิตกว่า 6,000 ราย ให้ท่านแวะถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบท หรือถ่ายรูปคู่กับจามรีสีขาว  (มีค่าถ่ายรูปสอบถามเจ้าหน้าที่อีกที) งามตัดกับฟ้าสีครามและน้ำสีเขียวมรกต

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชวนจู่ซื่อ

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก YARI INTERNATIONAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า (4)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเมล์ เวียนในอุทยาน) เป็นอุทยานและธารสวรรค์ที่ซ่อนตัวในขุนเขาสูง 2,500 เมตร  ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “หุบเขาแห่งชาวธิเบตเก้าหมู่บ้าน” ชมความงามของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก จึงมีความงดงามดั่งดินแดนที่ถูกเนรมิต พื้นน้ำในทะเลสาบที่มีสีฟ้าและสีเขียวใส มองแล้วชวนให้หลงใหลยิ่งนัก ซึ่งนักท่องเที่ยวทั่วโลกปรารถนาที่จะเดินทางไปเยี่ยมชม

ให้ท่านชม อุทยานสวรรค์ ทะเลสาบลีฟเลค ทะเลสาบไผ่ และทะเลสาบกระจก ภายในอาณาบริเวณอุทยานจิ่วจ้ายโกว ประกอบด้วยภูเขาและหุบเขาอันสลับซับซ้อน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับพื้นดินที่ลดหลั่นจึงทำให้เกิดแอ่งน้ำน้อยใหญ่มากมายถึง 114 แอ่ง และกลุ่มน้ำตกใหญ่น้อยรวมถึง 17 กลุ่ม และแม่น้ำซึ่งไหลมาจากหุบเขารวม 5 สายท่านจะได้พบกับความมหัศจรรย์ของอุทยานแห่งนี้ ชมสภาพของน้ำในทะเลสาบมีสีสันที่พิสดารหลากหลาย ประกอบด้วยฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงจนทำไห้เกิดสีสัน อันมหัศจรรย์จนได้ฉายาว่า “7 แดนเทพนิยาย” ท่านจะได้ชมความงาม เริ่มตั้งแต่ น้ำตกโน่  ยื่อหล่าง สูงจากระดับน้ำทะเล 2,365 เมตร กว้าง 320 เมตร สูง 25 เมตร เป็นน้ำตกหินปูนที่กว้างที่สุดของอุทยานจิ่วจ้ายโกว และกว้างที่สุดในประเทศจีนทะเลสาบกระจก สูงจากระดับน้ำทะเล 2,390 เมตร น้ำลึกโดยเฉลี่ย 11 เมตร ลึกที่สุด 243 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 1.9 แสนตารางเมตร เงาสะท้อนของทะเลสาบกระจก เสมือนกระจกบานใหญ่สะท้อนเงาจากท้องฟ้า ทำให้เกิดภาพพิเศษขึ้นมา คือมีปลาว่ายกลางเมฆหมอก มีนกบินกลางสายน้ำ ริมทะเลสาบมีต้นไม้สองต้นพันกันสูงระฟ้า ทำให้คู่รักนิยมมาถ่ายรูปคู่ที่นี่ เพราะเชื่อกันว่าจะซื่อสัตย์ต่อความรักตลอดไปต่อด้วยจากนั้นนำท่านไปยัง ไฮไลท์ของจิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบดอกไม้ห้าสี หรือ ทะเลสาบนกยูง (เป็นทะเลสาบนกยูง เมื่อมองลงมาจากด้านบน) สูงจากระดับน้ำทะเล 2,472 เมตร ลึก 5 เมตร เป็นทะเลสาบที่มีวิวสวยอันดับต้นๆ ของอุทยานจิ่วจ้ายโกว เนื่องมาจากการกระจายตัวของตะกอนหินปูน สาหร่าย และพืชน้ำ ทำให้เกิดสีหลายสีสวยงามมาก เป็นจุดที่คนนิยมมาถ่าย Pre-Wedding กันมากที่สุด เพราะมีวิวที่สวยงาม และมีจุดถ่ายรูปมากมายเลยทีเดียว

ต่อด้วย ทะเลสาบหมีแพนด้า ซึ่งท่านจะตลึงกับความงดงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อย่างวิจิตพิสดาร ดั่งภาพวาดในจินตนาการ ปิดท้ายครึ่งวันเช้าด้วย น้ำตกธารไข่มุก สูงจากระดับน้ำทะเล 2,433 เมตร ยอดน้ำตกกว้าง 310 เมตร ความสูง 40 เมตร มีสายน้ำที่ทอดธารลดหลั่นยาวเป็นระยะยาวถึง 310 เมตร ไม่ขาดสายส่องประกายระยิบระยับ เป็นน้ำตกที่มีความงามราวกับเส้นไข่มุก

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ในอุทยาน

บ่าย                  นำท่านเดินทางชมอุทยานจิ่วจ้ายโกว(ต่อ) (รถเมล์ เวียนในอุทยาน) ให้ท่านสัมผัสกับธรรมชาติอีกฟากหนึ่งของอุทยาน ชมทะเลสาบที่ใสดังกระจก สวอนเลค  แพนด้าเลค

เดินทางสู่อุทยานธารสวรรค์สีน้ำเงินที่งดงามที่สุดในโลกอีกครั้ง ชมทะเลสาบ 5 สี ที่มีตำนานเล่าว่า “ต้าเกอ” ผู้มีชีวิตเป็นอมตะตกหลุมรักซึ่งกันและกันกับนางฟ้าบนสวรรค์ “อู่นัวเซอโหม่” ต้าเกอมอบกระจกให้เป็นของกำนัล แต่อู่นัวเซอโหม่ทำกระจกนี้ตกแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยถึง 108 ชิ้น ซึ่งต่อมากลายเป็นทะเลสาบน้อยใหญ่ 108 แห่ง เกิดเป็นทะเลสาบ 5 สี ที่มีน้ำใสสีฟ้าจนเห็นพื้นทะเลสลับกับแนวทิวเขาที่เริ่มเปลี่ยนสีทั้งหุบเขา ชมความงามมหัศจรรย์ของน้ำตกไข่มุกและน้ำตกอีกมากมายที่มาจากการละลายของหิมะบนภูเขา

(การเที่ยวชมภายในอุทยานจิ่วจ้ายโกว ทางอุทยานมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละวัน ดังนั้นการชมธรรมชาติได้มากน้อยขึ้นอยู่กับความว่องไวของคณะทัวร์และจำนวนนักท่องเที่ยวในวันนั้นๆ หรือสถานที่ท่องเที่ยวบำงจุดมีกำรจำกัดเวลาและบางจุดอาจจะปิดไม่ให้เข้าชมไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆทั้งสิ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคืนเงินใดๆ ในกรณีที่คณะไม่สำมำรถเข้ำชมครบทุกจุด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Option : เลือกซื้อโชว์ทิเบตอันตระการตา ชมการร่ายรำอันตระการตาและชมการแสดงวัฒนธรรมประเพณีพื้นเมืองที่สวยงามของชนเผ่าจ้าง(ทิเบต)ในโรงละครที่ตกแต่งในแบบทิเบตไม่ว่าจะชายหรือหญิงจะมีเสียงร้องที่สูงมากๆค่าบัตรเข้าชม โดยประมาณ 400 หยวน หรือ 2,000 บาท/ท่าน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ จากไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก JIUYUAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า (4)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านออกเดินทางจากจิ่วจ้ายโกว เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองเฉิงตู

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่กับ SKP Chengdu และ GLOBAL CENTER ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเฉิงดู ซึ่งเรียกได้ว่าพึ่งเปิดใหม่มาไม่นานนี้เอง ภายในห้างเต็มไปด้วยสินค้าด่างๆๆมากมาย และมีอาหารต่างๆมากมายหลายชนิด แบรนด์เนมต่างๆ ให้ท่านได้เพลิ้นเพลินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

นำท่าน สู่ซอยกว้างซอยแคบ หรือซอยควานจำยเป็นถนนโบราณโรแมนติก บ้านหลายหลังยังคงสไตล์ความเป็นจีนแบบโบราณ อดีตเคยเป็นบ้านของนายทหาร ปัจจุบันเป็นถนนคนเดินขายของของกิน ของที่ระลึก โรงละคร พิพิธภัณฑ์ ถนนแบ่งเป็นสองสาย มีทั้งซอยกว้างและซอยแคบ ให้ท่านได้เดินเล่นเพลิดเพสินหลงใหลไปกับมนต์เสน่ห์ของถนนโบราณแห่งนี้

นำท่าน ชมวิวกลางคืนถ่ายรูปคู่ตึกแฝดเทียนฟู่ (ด้านหน้า) จุดแลนด์มาร์คสำคัญเมืองเฉิงตูเป็นสองอาคารคู่แฝดที่อยู่ติดกัน ทรงแปลกตา เป็นตึกของศูนย์การเงินระหว่างประเทศเทียนฟู้ ซึ่งมีส่วนในการสร้างสนามบินเฉิงตู เทียนฟู่ และยังเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองเฉิงตู สำหรับนักท่องเที่ยวได้มาชมความแปลกตาของอาคารแห่งนี้ พาท่านชมวิวตอนกลางคืนไฟแสงสีสดใด

ค่ำ                    อิสระอาหารค่ำ เพื่อไม่รบกวนเวลาของท่าน

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SERENGETI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า (4)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีน ที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่นฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 218,920 ตารางไมล์ (567,000 ตารางกิโลเมตร ) ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ชาวยี่ , ธิเบต , เมี้ยว , หุย และเซี่ยง ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ในเขตปกครองตนเองของมณฑลเฉิงตู และยังเป็นศูนย์กลางของการเดินทางทั้งทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ, วัฒนธรรมและการปกครอง

นำท่านสักการะ วัดต้อฉื่อ ซึ่งอยู่บริเวณติดกันกับถนนไท่หลี ซึ่งวัดเก่าแก่แห่งนี้แต่เดิมพระถังซ่จั๋งเคยจำพรรษาก่อนเดินทางไปชมพูทวีป

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ถนนคนเดินชุนซีไถ้กู๋หลี่ ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าใต้ดิน โรงภาพยนต จัตุรัส และโรงแรมหรูอย่าง The Temple House ครชอบสไตล์จีนโมเดิล

นำท่านชมจุดเช็คอินที่ หมีแพนต้ายักษ์ปืนตึก (IFS BUILDING) เป็นแพนด้าที่อ้วนน่ารักกำลังป่ายปีนตื่น เป็นประติมากรรมแพนด้ายักษ์แขวนอยู่บนอาคาร IFS ในใจกลางเมืองเฉิงตู

ค่ำ                    อิสระอาหารค่ำ เพื่อไม่รบกวนเวลาของท่าน

20.00 น.          นำคณะเดินทางไปสนามบินเฉิงตู เพื่อทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่อง (บริการอาหารจากบริษัทฯ)

23.30 น.          อำลาเมืองเฉิงตู ออกเดินทาง กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI VIETJET  เที่ยวบินที่  VZ3735

01.25 น.          เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ....พร้อมความประทับใจไปแสนนาน

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
11 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 6726,900 บาท5,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 6726,900 บาท5,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 6726,900 บาท5,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 เม.ย. 67 - 06 เม.ย. 6730,900 บาท5,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 เม.ย. 67 - 13 เม.ย. 6730,900 บาท5,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 6730,900 บาท5,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 เม.ย. 67 - 27 เม.ย. 6730,900 บาท5,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางรายการ (ตั๋วแบบเหมาลำ) ชั้นทัศนาจร
 2. น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องคนละไม่เกิน 20 ก.ก./1ท่าน และน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 ก.ก. (เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด)
 3. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)           
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ
 5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ                                
 6. ค่ารถรับส่งระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ
 7. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี                                               
 8. ฟรีวีซ่า สำหรับคนไทย เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2567 เข้าประเทศจีน
 9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 10. ค่าประกันอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเท่านั้น คุ้มครองอายุตั้งแต่ 6 เดือน-75 ปี ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ ไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท(แบบกรุ๊ปทัวร์) **อายุ 76ปีขึ้นไป วงเกิน 500,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ ไม่เกินวงเงิน 250,000 บาท(แบบกรุ๊ปทัวร์) ** เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ที่ทางบริษัทฯ จัดทำ (สำหรับที่เดินทางพร้อมคณะทัวร์กรุ๊ปจากเมืองไทยเท่านั้น) สำหรับท่านอื่นๆ ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านจะต้องทำประกันการเดินทางเอง หรือ สอบถามค่าใช้จ่ายประกันเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ฯ
 1. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง                                                                               
 3. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว                  
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี  3%
 6. สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
 8. ค่าทิปไกด์/คนขับ/หัวหน้าทัวร์  จ่ายท่านละ 1,500 ทริป/ต่อท่าน
 9. ค่าทิปยกกระเป๋า โดยประมาณ ห้องละ 10-20 หยวน/ห้อง (หรือเฉลี่ย ใบละ 5-10 หยวน)
 10. ไม่แจกกระเป๋า
 1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 2. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
 3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 4. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางสายการ บิน  จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
 5. เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ไม่ว่ากรณีใด
 6. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม สถานการณ์ ดังกล่าว
 8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงิน ให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 9. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย ผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 10. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 11. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทาง ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ อาทิ เช่น นโยบายการควบคุมไข้หวัดใหญ่ 2009 ของประเทศนั้นๆ
 12. เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
26,900 บาท
รหัส 022-00184 ทัวร์จีน BIG PARADISE เฉิงตู-จิ่วจ้ายโกว-สี่ดรุณี
ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท
เดินทางช่วง มี.ค.67 - เม.ย.67
เดินทางโดย VietJet Air
ดูเพิ่มเติม https://choktaweetour.com/tour.php?tour_id=5695

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/085/022-00184.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท โชคทวีทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 11/0983
โทร 02-879-1628 ,081-374-1628
LINE ID k1628
อีเมล info@choktaweetour.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode

โปรแกรมแนะนำ

ติดต่อสำนักงาน
บริษัท โชคทวีทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 11/0983

109/125 (ใกล้ซอยจรัญ 96/2) ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด, กรุงเทพมหานคร, 10700

จันทร์-ศุกร์: 8.30-00.00 น./เสาร์: 9.00-14.00 น.
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา