ทัวร์จีน BIG SWEET DAYS SHANGHAI

จำนวนการเข้าขม 11 ครั้ง
ทัวร์จีน BIG SWEET DAYS SHANGHAI - บริษัท โชคทวีทัวร์
รหัสทัวร์
022-00182
วันที่เดินทาง
มี.ค.67 - ต.ค.67
ช่วงเวลา
5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)

ไฮไลท์

 • ซูโจว-สวนหลินหยวน-วัดซีหยวน
 • อู๋ซี พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ
 • ขึ้นหอไข่มุก สัญลักษณ์เมืองเซี่ยงไฮ้ - เขตไว่ทาน-  ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery – ผานหลงเทียนตี้ -ย่านซินเทียนตี้ – ช้อปปิ้งOutlet เซี่ยงไฮ้
 • นั่งรถไฟแม่เหล็ก ความเร็วสูง 430 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 • เมนูพิเศษ.. กุ้งชุบแป้งทอด สไตล์กุ้งมังกร ไก่เศรษฐี ซี่โครงหมูอู๋ซี และเสี่ยวหลงเปา

แผนการเดินทาง

08.30 น.         คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D   สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ บริษัท บิ๊กเวิลด์ ฮอลิเดย์ คอยอำนวยความสะดวก

10.35 น.         นำท่านออกเดินทางสู่นครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG664

15.50 น.         เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตงนครเซี่ยงไฮ้ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วให้ท่านรับกระเป๋า นำท่านนั่งรถไฟแม่เหล็กความเร็วสูง การคมนาคมใหม่ล่าสุดของนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งสามารถทำความเร็วได้ถึง 430 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพลิดเพลินกับจอมอนิเตอร์และสัมผัสความทันสมัยภายในรถไฟ

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งสาวงาม

ค่ำ                   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SUZHOU WEISELECT TIAN PIBG HOTEL หรือเทียบเท่า (4*)

เช้า                   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชม สวนหลิวหยวน โบราณสถานอันเก่าแก่และสวยงามของซูโจวที่สมบูรณ์แบบและเลื่องชื่อของจีน ชมธารน้ำเล็กๆ ศิลามหึมา สะพานโค้ง อารามหลวง ขนาดย่อมและรวมถึงประวัติของพระจักรพรรดิ์คังซีที่พระองค์เคยเสด็จมา ณ ที่นี้เพื่อทรงหาพระแสงดาบวิเศษจนมี คำพังเพยจากนักกวีเอก “ซูตงปอ” ถ้าหากผู้ใดได้มาเยือนเมืองซูโจวแล้ว ไม่หาโอกาสชม อุทยานแห่งนี้ท่านผู้นั้นจะต้องเสียใจไปตลอดกาล นำท่านชมเจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตาและพระอรหันต์ 500 องค์ พร้อมชมพระจี้กง 3 อารมณ์ ณ วัดซีหยวน

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองอู๋ซี (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองอุตสาหกรรมเบาที่ได้รับฉายาว่าเป็นเมืองเซี่ยงไฮ้น้อยของประเทศจีน 

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  นำท่านชมสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สวยงาม ณ วัดหลิงซาน (รวมรถราง) ชมศาลาฝานกงวัดหลิงซาน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่ อยู่เชิงเขาหลิงซานที่สวยงาม เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการ ด้านข้างๆ ของศาลาฯ เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางห้ามญาติทองสำริดที่เขาหลิงซาน หรือตามภาษาจีนเรียกว่า "หลิงซานต้าฝอ" ซึ่งมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน มีพระพักตร์ที่สง่างามมาก ศาลาฝานกงวัดหลิงซาน มีเส้นผ่าศูนย์กลางจากทิศใต้ถึงทิศเหนือ แบ่งกลุ่มสถาปัตยกรรมเป็นฝั่งตะวันออกและตะวันตก มีพื้นที่กว่า 7 หมื่นตารางเมตร มีทางเดินเชื่อมระหว่างตำหนักกับอาคารต่างๆ บนหลังคาเป็นพระเจดีย์ 5 องค์ ด้านหลังเป็นแท่นเซ่นไหว้บูชา รูปแบบสถาปัตยกรรมต่างกับวัดวาอารามทั่วไปของจีน โดยใช้หินก้อนใหญ่ทำเป็นระเบียงยาว เสาค้ำหลักและเสาโค้งยาว การสร้างหลังคาโค้งสูงและห้องโถงที่กว้างใหญ่ ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นความยิ่งใหญ่ ลึกซึ้งและสูงส่งของพุทธศาสนาเท่านั้น หากยังเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมมาผสมผสานกับปัจจัยปัจจุบัน นับได้ว่า เป็นสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาที่ยอดเยี่ยมงดงามยิ่ง

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร *** อาหารพิเศษ ซีโครงหมู๋อู๋ซี ***

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก WUXI XIE XIN WEI JIA HOTEL หรือเทียบเท่า (4*)

เช้า                   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2.30 น.) เมืองที่ได้รับการพัฒนาจนมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากจนได้รับการขนานนามว่า  “ปารีสตะวันออก” และเซี่ยงไฮ้ยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงใต้เมืองนี้มีพื้นที่ 6,200ตร.กม. มีประชากรประมาณ  14 ล้านคน นับเป็นเมืองท่าพาณิชย์ ขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนปากทะเลจีนใต้

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเ

บ่าย                 นำท่านชม ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery สตาร์บัคส์สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300เท่า และเป็นสตาร์บัคส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้แห่งเดียว นอกจากนั้นยังมีอาหารและขนมมากมาย ในส่วนเบเกอรีที่ใช้ชื่อว่า Princi™ ซึ่งเป็นการร่วมมือกับร้านเบเกอรีชื่อดังจากอิตาลี และเป็นสาขาแรกในเอเชีย มีการทำขนมกันสดๆ ใหม่ๆ ที่ร้านทุกวันมากกว่า 80 ชนิด โดยเชฟชาวจีนมากกว่า 30 คนนอกจากนี้ สตาร์บัคส์ยังนำเทคโนโลยี AR สร้างความสนุกสนานให้กับลูกค้า โดยร่วมมือกับบริษัทจีนยักษ์ใหญ่ อาลีบาบา เมื่อจ่อโทรศัพท์ไปยังจุดต่างๆ ในร้าน เช่น ถังคั่วกาแฟ ก็จะมีรายละเอียดต่างๆ ปรากฏขึ้นในโทรศัพท์ และลูกค้ายังได้สนุกสนานไปกับการจ่อโทรศัพท์ไปยังจุดต่างๆ

ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขตไว่ทาน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ย่านเดอะบันต์ของเซี่ยงไฮ้ ย่านถนนริมแม่น้ำ ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแม่น้ำหวงผู่ ฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าของมหานครเซี่ยงไฮ้ นั่นแช่งเป็นเขตเมืองเก่า และ เมืองใหม่  เมืองเก่านั้นเรียกว่า ฝั่งผู่ซี่ ( Puxi) ฝั่งเมืองใหม่เรียกว่าผู่ตง (Pudong) มีแม่น้ำหวงผู่แบ่ง  เมื่องเซี่ยงไฮ้ แบ่งออกเป็นสองฝั่ง เหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านเรา ที่แบ่งฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร บรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำแตกต่างกันอย่าชัดเจน หาดไว่ทานหรือเมืองเก่า เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งเคยเป็นที่ตั้งของตึกทำการบริษัทใหญ่ๆ ธนาคารชั้นนำ และสถนกงสุลประเทศต่างๆทั่วโลก ลักษณะของอาคารเป็นสไตล์ยุโรปโบราณ และยังคงอนุรักษ์ เป็นอย่างดี บางแห่งดัดแปลงเป็นออฟฟิชและร้านอาหารหรูๆ ใครมาเยือนเซียงไฮ้ ต้องแวะชมความงามแบบคลาสสิคของ “เดอะ บันต์”  ถึงจะเรียกว่ามาถึงเมืองเซี่ยงไฮ้ และยังมองเห็นหอไข่มุก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้อีกด้วย

นำท่านขึ้น หอทีวีไข่มุก หรือ Oriental Pearl Tower ซึ่งมีความสูง 468 เมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีโทรทัศน์เมืองเซี่ยงไฮ้ ที่ฐานใต้หอจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองเซี่ยงไฮ้ที่นี่ยังประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าแหล่งช้อปปิ้งและสวนสนุกที่ขึ้นชื่ออีกด้วย ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามหาดไว่ทาน

ค่ำ                   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  HANG ZHOUGuali LANDISON CIGLE HOTEL หรือเทียบเท่า (4*)

เช้า                   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร

จากนั้นเชิญทุกท่านเดินทางสู่ วัดพระหยกขาว ให้ท่านนมัสการพระหยกขาวที่วัดอวี้โฝวซี่อภายในบรรจุพระพุทธรูปปรางค์ไสยาสน์ที่ ซึ่งแกะด้วยหยกขาวทั้งองค์เพื่อเป็นสิริมงคลและบังเกิดโชคลาภแด่ตัวท่านมีพระพุทธรูปหยกขาวสององค์ประดิษฐานอยู่ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเจียงหวานและยังมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์และพระปางสมาธิอีกองค์สูง 6 ฟุต ตกแต่งด้วยอัญมณีต่างๆหนัก 1,000 กิโลกรัม วัดแห่งนี้มีความสำคัญในด้านวัฒนธรรมในมหานคร

นำท่านเดินทางชมความงานของศูนย์การค้า ผานหลงเทียนตี้ (Panlong Tiandi Shanghai) ลักษณะเมืองโบราณสไตล์เจียงหนาน ให้ท่านได้ชมความงามของศูนย์การค้ารูปแบบใหม่ที่รวบรวมอาหาร เครื่องดื่ม สะพานโค้งทางเดิน และได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เดินทางสู่ ย่านซินเทียนตี้(Xin Tian Di) ย่านฮิปเตอร์ใจกลางนครเซี่ยงไฮ้ เป็นย่านท่องเที่ยวที่มีบรรยากาศร่มรื่นและมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมตะวันตกเข้าด้วยกัน ภายในย่านนี้เต็มไปด้วยร้านอาหารเก๋ๆ มากมายที่ขายทั้งอาหารจีนและอาหารชาติอื่นๆ และยังมีโต๊ะนั่งทานด้านนอกเหมือนกับร้านอาหารในยุโรป และยังมีร้านค้าและร้านแบรนด์เนมต่างๆ มาเปิดในย่านนี้ จนเป็นอีกหนึ่งย่านช้อปปิ้งยอดนิยมอีกด้วย ในอดีต บริเวณย่านซินเทียนตี้เคยเป็นย่านที่อยู่อาศัยของชาวเซี่ยงไฮ้ จึงเต็มไปด้วยบ้านที่ถูกสร้างจากอิฐบล็อกแบบฝรั่ง สถาปัตยกรรมผสมผสานแบบนี้มีชื่อว่า ฉือคู่เหมิน (Shikumen) มีความหมายว่า ประตูหิน เป็นสไตล์ของตึกแถว 2-3 ชั้นที่ผสมผสานสไตล์ตะวันตกและตะวันออก จุดเด่นคือการใช้อิฐเรียงกันเป็นแถว เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงกลางของปี ค.ศ. 1860 จนได้รับความนิยมและเป็นสัญลักษณ์ของที่บ่งบอกถึงความเป็นเซี่ยงไฮ้

หลังจากนั้นนำท่านชม ถนนนานกิง (NANJING ROAD) หรือถนนคนเดินเซี่ยงไฮ้ ถนนแห่งนี้เปรียบเสมือนย่านสีลมของเมืองไทยหรือย่านออร์ชาร์ดของสิงคโปร์ ถนนนี้มีความยาว ประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมาย เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์ดัง เสื้อผ้า รองเท้า และของที่ระลึก    

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  ***อาหารพิเศษ กุ้งทอดสไตล์ กุ้งมังกร***

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  SHANGHAI HILIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า (4*)

เช้า                   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านช้อปปิ้ง Florentia Village Outlet เป็นเอ้าท์เล็ทสินค้าแบรนด์ดังอิตาลีแห่งแรกในประเทศจีน เพื่อสร้างประสบการณ์การช็อปป้ิงชั้นเลิศให้กับนักช็อปชาวจีน ภายในมีสินค้าแบรนด์ดังจากอิตาลีมากกว่า 200 แบรนด์รวมถึงสินค้าแฟชั่นแบรนด์ระดับสากลและจากจีนที่มีคุณภาพสูงอีกด้วย

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  *** อาหารพิเศษ เสี่ยวหลงเป่า***

บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตงนครเซี่ยงไฮ้

17.20 น.         นำท่านออกเดินทางจากสนามบิน นครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG665

21.15 น.         เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไปอีกนานแสนนาน

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
19 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 6754,900 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 6754,900 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 6754,900 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 6752,900 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 6752,900 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 6752,900 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 6752,900 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 6752,900 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 6752,900 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 6752,900 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 6752,900 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้(ตั๋วกรุ๊ป)-กรุงเทพฯ สายการบินไทย ชั้นทัศนาจร
 2. น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องคนละไม่เกิน 25 ก.ก./1ท่าน และน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 ก.ก. (เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด)
 3. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)           
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ
 5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ                                
 6. ค่ารถรับส่งระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ
 7. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี                                               
 8. ค่าธรรมเนียมการยื่น วีซ่าเดี่ยว เข้าประเทศจีนสำหรับคนไทย (กรณีไทยฟรีวีซ่า คืนท่านละ 1,500 บาท)
 9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 10. ค่าประกันอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเท่านั้น คุ้มครองอายุตั้งแต่ 6 เดือน-75 ปี ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ ไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท(แบบกรุ๊ปทัวร์) **อายุ 76ปีขึ้นไป วงเกิน 500,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ ไม่เกินวงเงิน 250,000 บาท(แบบกรุ๊ปทัวร์) ** เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ที่ทางบริษัทฯ จัดทำ (สำหรับที่เดินทางพร้อมคณะทัวร์กรุ๊ปจากเมืองไทยเท่านั้น) สำหรับท่านอื่นๆ ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านจะต้องทำประกันการเดินทางเอง หรือ สอบถามค่าใช้จ่ายประกันเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ฯ
 1. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (25 กิโลกรัมต่อท่าน)
 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง                                                                               
 3. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว                  
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี  3%
 6. สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
 8. ค่าทิปไกด์/คนขับ/หัวหน้าทัวร์  จ่ายท่านละ 1,500 ทริป/ต่อท่าน
 9. ค่าทิปยกกระเป๋า โดยประมาณ ห้องละ 10-20 หยวน/ห้อง (หรือเฉลี่ย ใบละ 5-10 หยวน)
 10. ไม่แจกกระเป๋า
 1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 2. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
 3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 4. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางสายการ บิน  จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
 5. เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ไม่ว่ากรณีใด
 6. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม สถานการณ์ ดังกล่าว
 8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงิน ให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 9. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย ผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 10. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 11. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทาง ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ อาทิ เช่น นโยบายการควบคุมไข้หวัดใหญ่ 2009 ของประเทศนั้นๆ
 12. เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
52,900 บาท
รหัส 022-00182 ทัวร์จีน BIG SWEET DAYS SHANGHAI
ราคาเริ่มต้น 52,900 บาท
เดินทางช่วง มี.ค.67 - ต.ค.67
เดินทางโดย Thai Airways (TG)
ดูเพิ่มเติม https://choktaweetour.com/tour.php?tour_id=5693

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/085/022-00182.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท โชคทวีทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 11/0983
โทร 02-879-1628 ,081-374-1628
LINE ID k1628
อีเมล info@choktaweetour.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode

โปรแกรมแนะนำ

ติดต่อสำนักงาน
บริษัท โชคทวีทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 11/0983

109/125 (ใกล้ซอยจรัญ 96/2) ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด, กรุงเทพมหานคร, 10700

จันทร์-ศุกร์: 8.30-00.00 น./เสาร์: 9.00-14.00 น.
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา