ทัวร์จีน เฉิงตู ง้อไบ๊ ล่องเรือชมพระแกะสลักหลวงพ่อโตเล่อซาน

จำนวนการเข้าขม 12 ครั้ง
ทัวร์จีน เฉิงตู ง้อไบ๊ ล่องเรือชมพระแกะสลักหลวงพ่อโตเล่อซาน - บริษัท โชคทวีทัวร์
รหัสทัวร์
003-7919
วันที่เดินทาง
มี.ค.67
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
CHINA EASTERN AIRLINES (MU)

ไฮไลท์

 • ง้อไบ๊เมืองแห่งพุทธคีรี ล่องเรือชมพระแกะสลักหลวงพ่อโตเล่อซาน
 • วัดเป้ากั๋วอายุพันปี  วัดฝูหู  เมืองโบราณหวงหลงซี
 • เช็คอินแพนด้ายักษ์ เดินเล่นถนนคนเดินสามก๊กจิ่นหลี่
 • ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนชีและถนนคนเดินไท่กู๋หลี่
 • เมนูพิเศษ! เป็ดปักกิ่ง

แผนการเดินทาง

15.00 น.    พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน China Eastern Airlines (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร

18.20 น.    นำท่านเดินทางสู่ นครเฉิงตู โดยสายการบิน China Eastern Airlines (MU) เที่ยวบินที่ MU5036 (บริการอาหารว่างบนเครื่องบิน)

22.30 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นครเฉิงตู(Chengdu) เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีน ที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และยังเป็นศูนย์กลางของการเดินทางทั้งทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการปกครอง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความเป็น “เมืองจีน” อย่างที่ผู้คนได้จินตนาการไว้

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก : HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

เช้า                รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่1) 

นำท่านเดินทางสู่เมืองโบราณหวงหลงซี(Huang Long Xi Old Town) มีความคล้ายคลึงกับเมืองโบราณลี่เจียงที่ได้รับมรดกโลก สัมผัสบรรยากาศเก่าๆ ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าริมน้ำที่มีเรือสัญจรไปมา การค้าขายคึกคัก ปัจจุบันยังคงเหลือให้เห็นบรรยากาศเก่าๆ ให้ท่านได้เห็นและยังเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์อีกด้วย ที่นี่มีสินค้าให้ท่านเลือกซื้อสินค้ามากมายได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง              รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่2)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเล่อซาน(Leshan) ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติสองข้างทางที่อุดมไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมณฑลเสฉวน ซึ่งยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบเดิมของชาวจีนและธรรมชาติ นำท่านล่องเรือชมพระแกะสลักหินหลวงพ่อโตเล่อซาน(The Leshan Giant Buddha) พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเป็นผลงานการแกะสลักลงบนหน้าผาสูงชัน ที่ใช้เวลาถึง 90 ปี มีความสูงกว่า 223 ฟุต ใช้เงินบริจาคของชาวบ้าน เพื่อเป็นสิริมงคลและ

ปกป้องภัยน้ำท่วมจากแม่น้ำหมิงเจียง มีความยาวกว่า 600 กิโลเมตร พระพักตร์ของหลวงพ่อโตหันออกไปสู่แม่น้ำหมิงเจียงเป็นพระพุทธรูปนั่งที่สกัดเข้าไปในภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองง้อไบ๊ ตั้งอยู่ในเมืองเอ๋อเหมยซาน บริเวณภาคตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลเสฉวน ทิวเขามีลักษณะเหมือนคิ้วเมื่อแสงส่องมากระทบจะเกิดวิวที่สวยงาม จึงกลายมาเป็น 1 ใน 4 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา ในภาษาจีนกลางอ่านออกเสียงว่า "เอ้อเหมย" จากนั้นนำท่านสู่ร้านยา ศูนย์แพทย์แผนโบราณจีนเพื่อสุขภาพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า พร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่ รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพอง แมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน

เย็น              รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่3)

ที่พัก : SHANG SAI HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่4) 

จากนั้นนำท่านสู่ วัดเป้ากั๋ว(Baoguo Temple) เป็นวัดที่มีอายุนับหลายร้อยปี และเป็นวัดที่ใหญ่และมีความสวยงามแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณเขาง้อไบ๊ วัดแห่งนี้ได้รับการบูรณะใหม่ โดยพระชาวไต้หวันแห่งเมืองเกาสง เป็นวัดและพิพิธภัณฑ์เก็บของเก่า รูปภาพ องค์พระ ของสำริดคล้ายหน้าคน เหมือนเทพเจ้าซึ่งใส่หน้ากากทำจากทองสำริดใหญ่ที่สุด

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่5)

นำท่านเดินทางสู่ วัดฝูหู (ราคาทัวร์รวมค่ารถกอล์ฟ) และท่านจะได้พบรูปปั้นพระอรหันต์ 500 องค์ ที่ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์มีความสูง สง่างดงามมากๆ วัดฝูหูเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของง้อไบ๊ เป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ มีเรื่องเล่าว่ามักมีเสือออกมาทำร้ายผู้คน จึงมีการสร้างวัดขึ้นมา สมัยโบราณจุดนี้เป็นแลกเปลี่ยนสินค้าที่สำคัญของผู้คนในละแวกนี้ จากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับสู่นครเฉิงตู ระหว่างทางนำท่านแวะชมร้านหมอนโอโซน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ อาทิ หมอน ผ้าห่ม ที่นอน จากนั้นนำท่านไปช้อบปิ้งต่อที่ ถนนคนเดินชุนซี(Chunxi Road) บนถนน “ชุนซีลู่” และ “ซิงเหนียนลู่” ที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าชื่อดังตั้งเรียงรายและโรงแรมนานาชาติมากมาย ถนนคนเดินที่กว้างใหญ่และเป็นถนนคนเดินที่ทันสมัยที่สุดในเมืองเฉิงตู มีสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย รองเท้า กระเป๋า แว่นตา ของกิน ของฝากให้ท่านเลือกซื้อมากมาย ให้ท่านเช็คอินที่ แพนด้ายักษ์ แพนด้าที่อ้วนน่ารักกำลังป่ายปีนตึกเป็นประติมากรรมแพนด้ายักษ์แขวนอยู่บนอาคาร IFS ในใจกลางนครเฉิงตู เป็นจุดที่ทุกคนคนต้องมาเยี่ยมชมและถ่ายภาพความประทับใจ

และให้ท่านเดินเล่นและช้อบปิ้งอย่างเพลิดเพลินต่อที่ ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่(Taikoo Li Street) แต่เดิมที่ตรงนี้คือ วัดต้าฉือ ที่พระเสวียนจ้าง (พระถังซำจั๋ง) เคยจำพรรษาก่อนเดินทางไปชมพูทวีป ปัจจุบันนี้ได้มีโครงการอนุรักษ์อาคารบางส่วนและปรับปรุงพื้นที่รอบๆ ขึ้นโดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง ปัจจุบันถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ก็ยังคงเป็นที่ตั้งของสถานที่หลากหลาย อาทิเช่น วัด ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าใต้ดิน โรงภาพยนตร์ จัตุรัส และโรงแรมหรูอย่าง The Temple House ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตสไตล์จีนโมเดิร์น ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ที่นี่มีทั้งสินค้ายี่ห้อดัง สินค้าของจีนและของที่ระลึกให้ท่านเลือกสรร

เย็น             รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่6)

ที่พัก : HANGCHEN INTERNATIONAL HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่7) 

นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินสามก๊กจิ่นหลี่ (Jinli Ancient Street) เป็นถนนโบราณที่มีสินค้าให้ท่านช้อปปิ้งได้ทั้งของกิน และของฝากของที่ระลึกมากมาย อาทิเช่นหน้ากากเฉิงตูเพราะถนนจิ่นหลีเป็นที่ตั้งของสถานที่แสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากากโด่งดังมากๆ แห่งเมืองเฉิงตู เมื่อท่านไปถึงจะพบเห็นประตูทางเข้าก็จะทำให้ท่านเห็นถึงบรรยากาศเหมือนเดินในหนังจีนสมัยก่อน

นำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่ นครเฉิงตู ประเทศจีน ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่ นครเฉิงตู ประเทศจีน

14.50 น.        เดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน China Eastern Airlines (MU) เที่ยวบินที่ MU5035 (บริการอาหารว่างบนเครื่องบิน)

17.20 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
10 มี.ค. 67 - 13 เม.ย. 6715,888 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 6715,888 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 6715,888 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgrade ที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP ( 3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม)
  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ( 1 เตียงใหญ่) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน  
 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน China Eastern Airlines (MU) สัมภาระโหลดใต้ท้อง 1 ใบไม่เกิน 23 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7  กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิตทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว การสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เดินทาง และไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 7. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 8. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 9. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 10. ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป (กรณีมีการยกเลิกวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน เนื่องจากเป็นโปรโมชั่นจากทางบริษัทฯ )
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 6. ค่าวีซ่าเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 2,500 บาท
 7. ขออนุญาตเก็บค่าทิปไกด์วันแรก ณ สนามบิน ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท หรือ 300 หยวน / ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 2. ค่าทัวร์สำหรับคนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 7.  เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 8. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 9. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
 10. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 11. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 12. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
15,888 บาท
รหัส 003-7919 ทัวร์จีน เฉิงตู ง้อไบ๊ ล่องเรือชมพระแกะสลักหลวงพ่อโตเล่อซาน
ราคาเริ่มต้น 15,888 บาท
เดินทางช่วง มี.ค.67
เดินทางโดย CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
ดูเพิ่มเติม https://choktaweetour.com/tour.php?tour_id=5262

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/085/003-7919.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท โชคทวีทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 11/0983
โทร 02-879-1628 ,081-374-1628
LINE ID k1628
อีเมล info@choktaweetour.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode

โปรแกรมแนะนำ

ติดต่อสำนักงาน
บริษัท โชคทวีทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 11/0983

109/125 (ใกล้ซอยจรัญ 96/2) ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด, กรุงเทพมหานคร, 10700

จันทร์-ศุกร์: 8.30-00.00 น./เสาร์: 9.00-14.00 น.
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา