ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA PINK SAKURA

จำนวนการเข้าขม 12 ครั้ง
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA PINK SAKURA - บริษัท โชคทวีทัวร์
รหัสทัวร์
055-7785
วันที่เดินทาง
เม.ย.67
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
PEACH AIR (MM)

ไฮไลท์

  • วัดคิงคะคุจิ –ถนนนักปราชญ์- ชมงานประดับไฟ Nabana No Sato - เมืองกิฟุ
  • กุโจฮาจิมัง – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ –ซันมาชิซูจิ – ช้อปปิ้งย่านซากาเอะ
  • คลองโอคาซากิ – ศาลเจ้าเฮย์อันจินกุ – DUTY FREE – ย่านชินไซบาชิ – เมืองโอซาก้า
  • ตลาดคุโรมง – มิตซุยเอาท์เล็ต – AEON MALL

แผนการเดินทาง

22:00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ สายการบินพีชแอร์พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ M

*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

สายการบิน PEACH AIR ใช้เครื่อง AIRBUS A321 LR ที่นั่งแบบ 3-3 (ที่นั้งทั้งหมด 218 ที่นั่ง)

ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปสำหรับคณะทัวร์ ระบบของสายการบินจะทำการแรนดอมที่นั่ง ซึ่งไม่สามารถล็อกหรือเลือกระบุที่นั่งได้

(สายการบินพีชแอร์ ไม่มีบริการอัพเกรดหรือซื้อที่นั่ง)

01.15 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน พีชแอร์ เที่ยวบิน MM092

08:50 ถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)

หลังผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองพร้อมรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดคิงคะคุจิ หรือที่คนไทยคุ้นเคยในชื่อของ วัดทองเกียวโตตามความหมายของชื่อภาษาญี่ปุ่นเพราะมีปราสาทคินคะคุจิทองคำ(Golden Pavilion) ที่มีความงดงามโดดเด่นของศิลปะการสร้างชั้นสูงของญี่ปุ่น วัดแห่งนี้มีความเก่าแก่ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1397 เพื่อใช้เป็นที่พำนักของ โชกุน Ashikaga Yoshimitsu เป็นอาคารไม้สามชั้น มีความสูง 12.5 เมตรใช้เป็นสถานที่รับรองแขกบ้านแขกเมืองคนสำคัญและปรากฏในการ์ตูนเรื่อง อิคคิวซังเณรน้อยเจ้าปัญญาที่คนไทยรู้จักกันดีนั่นเอง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ ถนนนักปราชญ์ (THE PHILOSOPHER’S PATH) ทางเดินหินที่ยาวขนานไปกับทางน้ำสายเล็กๆ สองข้างทางเต็มไปด้วยต้นซากุระที่เรียงรายกันอยู่นับร้อยต้น ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผู้คนนิยมกันมากในการมาชมซากุระในฤดูลใบไม้ผลิของทุกปี หรือในช่วงเทศกาลชมดอกไม้ฮานามิ ความยาวขอทางเดินนักปราชญ์นั้นยาวประมาณ 2 กิโลเมตร โดยต้นทางอยู่ที่วัดกินคะคุจิ (วัดเงิน) และทอดยาวไปจะสุดทางคือวัดนันเซนจิ ที่มาชื่อทางเดินนี้ได้มาจากท่านนิชิดะ คิทาโร่ ซึ่งเป็นนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากของญี่ปุ่น โดยท่านได้ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำเพื่อเดินไปยังมหาวิทยาลัยเกียวโต ผู้คนจึงตั้งชื่อทางเดินแห่งนี้ตามท่าน อิสระให้ท่านชมความงดงามของซากุระและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

*** ระยะเวลาการบานของดอกซากุระจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และสภาพอากาศ ***

จากนั้นนำท่านสู่ Nabana No Sato เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมซึ่งมีพันธุ์ดอกไม้สวยงามมากมายหลากหลายกว่า 40 ชนิด รวมไปถึงซากุระ ทิวลิป และคอสมอส ที่เบ่งบานตามฤดูกาล ทั้ง 4 ฤดู ทำให้เราสามารถชมความงามของดอกไม้ได้ตลอดทั้งปี พิเศษยิ่งขึ้นในช่วงฤดูหนาวที่นี่จะมีการจัดงานประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น รวมไปถึงการประดับไฟในอุโมงค์ยาว 200 เมตร “The Tunnel of Lights” นอกจากนี้ภายในสวน ยังมีร้านอาหารไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ค่ำ *** อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ***

ที่พัก HOTEL KOYO ANNEX GIFU หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ กุโจฮาจิมัง เมืองเก่ารอบปราสาทกุโจฮาจิมัง ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกิฟุ ที่ยังคงหลงเหลือบรรยากาศแบบย้อนยุค กุโจฮาจิมังที่มีรางน้ำจำนวนมากจนถูกเรียกว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำ ซึ่งจะได้ยินเสียงน้ำไหลสะท้อนไปทั่วทั้งตัวเมือง ให้ท่านชมความงามของเมืองเก่ารอบปราสาทเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศเมืองเก่าสไตล์ญี่ปุ่น

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ หมู่บ้านแห่งนี้ ตั้งอยู่ในหุบเขาสูงห่างไกลความเจริญ ทำให้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามไว้ได้อย่างสมบูรณ์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า “กัชโช่ สุคุริ” (Gussho Style) โดยการสร้างหลังคาเป็นสามเหลี่ยมทรงสูงกว่า 60 องศาคล้ายการพนมมือ และยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1995 อีกด้วย  

เดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า หรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่า ลิตเติ้ล เกียวโต เมืองเล็กๆ ท่ามกลางหุบเขาที่เต็มไปด้วยบ่อน้ำร้อนและเส้นทางชมธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดกิฟุ เมืองซึ่งมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ ที่เพียบพร้อมไปด้วยธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงาม จากนั้นนำท่านสู่ย่าน ซันมาชิ ซูจิ ย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไว้บนถนนสายเล็กๆ ที่ทอดยาว ตลอดเส้นทางนอกจากจะมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนแถบนี้แล้ว ก็ยังเต็มไปด้วยร้านขายของต่างๆมากมาย

*** ระยะเวลาการบานของดอกซากุระจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และสภาพอากาศ ***

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งย่านซากาเอะ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองนาโกย่า อิสระกับการเลือกซื้อของที่ระลึกและของฝากคนทางบ้าน อาทิ เสื้อผ้า เครื่องสำอาง ของแบรนด์เนม สินค้าแฟชั่นต่าง

ค่ำ *** อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ***

ที่พัก HOTEL KOYO ANNEX GIFU หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่บริเวณ คลองโอคาซากิ (OKAZAKI CANAL) คลองที่เชื่อมต่อจากแม่น้ำ Kamo และทะเลสาบ Biwa เป็นอีก 1 จุดชมชมซากุระยอดนิยมที่ทั้งสองฟากฝั่งของคลองที่เรียงรายไปด้วยสีชมพูบานสะพรั่ง อีกทั้งยังสามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล ไม่ไกลกันท่านยังสามารถเห็นประตูโทริอิขนาดใหญ่ของศาลเจ้าเฮอันได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้าเฮย์อันจินกุ ศาลเจ้านี้สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองเกียวโตครบรอบ 1100 ปี ในปี ค.ศ.1895 สถาปัตยกรรมของตัวศาลเจ้าจำลองจากพระราชวังอิมพิเรียลในสมัยเฮย์อัน เพื่อถวายให้กับพระจักรพรรดิคัมมุและพระจักรพรรดิโคะเมซึ่งเป็นพระจักรพรรดิองค์สุดท้ายที่ประทับอยู่ในเกียวโต และยังเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาลัทธิชินโตในเมืองเกียวโตอีกด้วย ด้านหน้าเส้นทางเข้าสู่ศาลเจ้าจะมีโทริอิยักษ์สีสดใสตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ซึ่งถือเป็นโทริอิที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เมื่อผ่านซุ้มประตูทางเข้าจะพบกับพื้นทรายโล่งกว้างตัดด้วยสีแดงสดของอาคารโดยมีสีเขียวของต้นไม้เป็นฉากหลังซึ่งได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่จากจีน เมื่อมองดูจากระยะไกลจึงทำให้ดูเหมือนกับวัดจีน ด้านหลังอาคารหลักยังมีสวนกว้างที่ดูเหมือนสวนจีน ภายในมีสระน้ำขนาดใหญ่ที่น้ำไหลมาจากทะเลสาบบิวะ ในฤดูใบไม้ผลิภายในศาลเจ้าจะเต็มไปด้วยมวลหมู่ดอกซากุระที่งดงาม ซึ่งเป็นจุดชมวิวซากุระที่ยังคงความรู้สึกแบบสมัยโบราณ

*** ระยะเวลาการบานของดอกชิบะซากุระจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และสภาพอากาศ ***

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระช้อปปิ้งร้าน DUTY FREE สินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้า น้ำหอม ต่างๆมากมาย ตามอัธยาศัย 

ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า มีร้านค้าเก่าแก่ ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ เป็นย่านแสงสีและบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์ อย่างหนึ่งคือ ร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก

ค่ำ *** อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ***

ที่พัก SHINSAIBASHI HIGASHI CRYSTAL HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ตลาดคุโรมง (kuromon market) ตั้งอยู่ในย่านมินามิ อยู่ใจกลางโอซาก้า ตลาดปลาโอซาก้าแห่งนี้ที่มีความเป็นมาอย่างยาวนาน เป็นตลาดเก่าแก่เป็นอันดับต้นๆ แห่งหนึ่ง นอกจากปลาและอาหารทะเลแล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมวัตถุดิบคุณภาพของโอซาก้าและแถบใกล้เคียง จึงได้รับสมญานามว่าเป็น “ครัวแห่งโอซาก้า”

กลางวัน *** อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ***

มิตซุยเอาท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งที่รวมสินค้าแบรนด์ต่างๆ ไว้มากมาย สนุกกับการช้อปปิ้งได้ ทั้งเสื้อผ้าผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก กระเป๋า รองเท้า และมีร้านอาหารให้เลือกมากมายอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

AEON MALL ภายในตัวห้างมีร้านค้าต่างๆมากถึง150 ร้านซึ่งตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่นสินค้ามากมายหลากหลายให้เลือกตั้งแต่เสื้อผ้าแฟชั่นอาหารสดใหม่และอุป  กรณ์ภายในบ้านรวมไปถึงเครื่องสำอางค์ขนมญี่ปุ่นต่างๆและยังมีร้านค้ามากมายไม่ว่าจะเป็น Muji, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และก็ยังมีซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ให้เราได้เลือกซื้อของอีกด้วย

ค่ำ *** อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ***

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ

19.15 ออกเดินทางจากสนามบินคันไซ โดยสายการบิน พีชแอร์ เที่ยวบิน MM091

23.55 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
30 มี.ค. 67 - 03 เม.ย. 6735,990 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
31 มี.ค. 67 - 04 เม.ย. 6735,990 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 เม.ย. 67 - 08 เม.ย. 6736,990 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 เม.ย. 67 - 09 เม.ย. 6736,990 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 เม.ย. 67 - 10 เม.ย. 6737,990 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 เม.ย. 67 - 11 เม.ย. 6737,990 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 6739,990 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
35,990 บาท
รหัส 055-7785 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA PINK SAKURA
ราคาเริ่มต้น 35,990 บาท
เดินทางช่วง เม.ย.67
เดินทางโดย PEACH AIR (MM)
ดูเพิ่มเติม https://choktaweetour.com/tour.php?tour_id=5075

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/085/055-7785.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท โชคทวีทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 11/0983
โทร 02-879-1628 ,081-374-1628
LINE ID k1628
อีเมล info@choktaweetour.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท โชคทวีทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 11/0983

109/125 (ใกล้ซอยจรัญ 96/2) ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด, กรุงเทพมหานคร, 10700

จันทร์-ศุกร์: 8.30-00.00 น./เสาร์: 9.00-14.00 น.
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา