ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAMAKURA SAKURA

จำนวนการเข้าขม 19 ครั้ง
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAMAKURA SAKURA  - บริษัท โชคทวีทัวร์
รหัสทัวร์
009-8011
วันที่เดินทาง
มี.ค.67
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
AirAsia X (XJ)

ไฮไลท์

  • ขอศาลเจ้าสึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง อายุเก้าร้อยกว่าปี
  • หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก วิวฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้า 
  • สักการะหลวงพ่อโตไดบุทสึ พระพุทธรูปปางนั่งสมาธิ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ
  • ช้อปปิ้งโอไดบะ และ ชอนจุกุ ผ่อนคลายแช่ออนเซน บุฟเฟ่ต์ขาปู

 

แผนการเดินทาง

08.00 น.  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู10 ผู้โดยสารขาออก เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าเคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์

11.55 น.  เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ606 สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3  (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

20.00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ

นำท่านสู่ เมืองนาริตะ (Narita) เมืองที่อยู่ห่างไปทางตะวันออกของกรุงโตเกียว 60 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดจิบะ มีแม่น้ำโทเนะกั้นแบ่งกับเมืองอิบารากิ มีพื้นที่ทั้งหมด 214 ตารางกิโลเมตร และประชากร 120,000 คนโดยประมาณ เมืองแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ำและความเขียวขจีของต้นไม้ใบหญ้า

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคุระ (Kamakura) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.10 ชั่วโมง) คือเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นในเขตโชนัน พื้นที่ริมอ่าวซากามิ จังหวัดคานากาวะ ระหว่างปี ค.ศ. 1185-1333 ปัจจุบันก็ยังเป็นเมืองริมทะเลที่มีชีวิตชีวา มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ วัดวาอารามเก่าแก่ และธรรมชาติสวยๆ

นำท่านสักการะ หลวงพ่อโตไดบุทสึ (Kamakura Daibutsu) ภายในวัดโคโตคุอิน โดยประดิษฐานตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของเมืองคามาคูระ ด้วยความสูง 13.35 เมตร โดยเป็นพระพุทธรูปปางนั่งสมาธิที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศญี่ปุ่น (องค์ที่สูงที่สุด อยู่ที่วัดโทไดจิ เมืองนารา) องค์ไดบุทสึนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1252 ทำด้วยบรอนซ์ทั้งองค์ เคยตั้งอยู่ในอารามไม้ใจกลางของวัด ต่อมาปลายศตวรรษที่ 15 เกิดแผ่นดินไหวที่ส่งผลให้เกิดคลื่นสึนามิในแถบนี้ จนทำลายตัวอารามทั้งหมด เหลือไว้เพียงองค์ไดบุสึตั้งเด่นเป็นสง่าตราบจนทุกวันนี้

จากนั้นนำท่านท่านเดินสู่ ถนนโคมาจิโดริ (Komachi Dori Street) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) ตลอดระยะทางราวๆ 350 เมตรของถนนโคมาจิโดรินี้ เต็มไปด้วยร้านค้าละลานตากว่า 250 ร้าน ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารท้องถิ่น ร้านขายของที่ระลึก ร้านเช่ากิโมโน คาเฟ่แสนน่ารัก ร้านหนังสือ สินค้าทำมือ ขนมญี่ปุ่นโบราณที่หากินได้ยากจากที่อื่น ร้านค้าส่วนมากยังอนุรักษ์รูปแบบอาคารดั้งเดิม ให้ความรู้สึกราวกับเดินในเมืองเก่าของญี่ปุ่น ร้านค้าบางส่วนก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย

เที่ยง    อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ถนนโคมาจิโดริ

บริเวณใกล้เคียงกันนำท่านสู่ ศาลเจ้าสีรุงะโอะกะฮะจิมัง (Tsurugaoka Hachimangu) เป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของเมืองคามาคุระที่มีอายุเก้าร้อยกว่าปี เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กของเมืองที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้ชมความสวยงามของศาลเจ้าที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นโบราณที่เรียกว่าอิชิโนะมะซุคุริ (Ishi-no-ma-zukuri) และสักการะสั่งศักดิ์สิทธิ์ภายในและยังมีส่วนของพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่ส่วนใหญ่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติญี่ปุ่นไว้ให้ผู้ที่สนใจได้เที่ยวชมและศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย นอกจากนี้บริเวณสวนภายในศาลเจ้ายังได้รับการตกแต่งไว้อย่างสวยงาม

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดยามานาชิ (Yamanashi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

นำท่านชม หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) เป็นในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญอีกสถานที่หนึ่ง โดยมีวิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้า และใบไม้เปลี่ยนสี สีเหลือง แดง ส้ม เป็นภาพที่สวยงามมาก โอชิโนะฮักไกเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้ำ 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน้ำทั้ง 8 นี้เป็นน้ำจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทำให้น้ำใสสะอาดเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และซุ้มรอบๆบ่อ ที่ขายทั้งผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอื่นๆ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (2) พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นำท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวย หรือ ทางขึ้นปิด) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วยอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอน นั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย และให้ ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

เดินทางสู่ กรุงโตเกียว (Tokyo) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต (Kanto) บนเกาะฮอนชู (Honshu) ในอดีตคือเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็นวงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่านชินจุกุ (Shinjuku) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 30 นาที) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย ห้ามพลาด!!! จุดเช็คอินแห่งใหม่ของชาวโซเชี่ยล นั่นก็คือ แมวยักษ์ 3 มิติ ที่โผล่บนจอแอลอีดีมีขนาดมหึมา จอมีความโค้งขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสียงที่ออกจากลำโพงคุณภาพเกรดดี  ความละเอียดภาพระดับ 4K ถือเป็นเทคโนโลยีระดับสูง ที่ให้ภาพเสมือนจริงปรากฎเป็นภาพแมวเหมียวเดินเล่นไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกียว นอกจากแมวยักษ์แล้ว ท่านยังสามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ที่ถูกครีเอทให้เป็นภาพ 3 มิติผ่านจอแอลอีดีนี้ ไม่ว่าจะเป็น แพนด้า, รองเท้าไนกี้, น้องหมา Pompompurin, จานบิน UFO แม้แต่ หุ่นยนต์เครื่องดูดฝุ่น  ท่านสามารถรับชมและเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองนาริตะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

ค่ำ    อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

เดินทางสู่ กรุงโตเกียว (Tokyo) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) เพื่อนำท่านสู่ ตลาดอะเมโยโกะ(Ameyoko Market) นับเป็นอีกหนึ่งตลาดฮอตฮิตของกรุงโตเกียวเลยทีเดียว ซึ่งที่นี่จะเป็นตลาดกลางวันที่ร้านส่วนใหญ่จะเริ่มเปิดทำการตั้งแต่เวลา 10 โมงเช้าไปจนถึงช่วงเย็น แต่ทุกวันพุธสถานที่นี้ร้านจะปิดทำการส่วนใหญ่ สิ่งที่น่าจะเป็นจุดเด่นของที่ตลาดแห่งนี้ก็จะเป็นสินค้าที่หลากหลายมากๆมีทั้งของสดไปจนถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งหากท่านเดินทางในช่วงฤดูซากุระผลิบาน ท่านสามารถเดินไปชมซากุระสถานที่ใกล้เคียงจะเป็น สวนอูเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว ภายใน มีทั้งวัด ศาลเจ้า ทะเลสาบ และสวนสัตว์ มีต้นไม้มากมาย ให้บรรยากาศร่มรื่นจึงเป็นสถานที่ที่ชาวโตเกียวนิยมมาพักผ่อนกัน โดยจะมีต้นซากุระเรียงรายอยู่ทั้งสองข้างยาวไปตามทางเดินภายในสวน มีจำนวนมากกว่า 1,000 ต้น ทำให้ดึงดูดผู้คนจำนวนมากมาเยี่ยมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ

กรณีวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันพุธขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมที่เที่ยวเป็น วัดนาริตะซัน และถนนโอโมเตะซังโดะ

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

จากนั้นเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 30 นาที) เมืองคือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

หลังรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ     (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที)

21.15 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ607

02.30 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ ว่าง
01 มี.ค. 67 - 05 มี.ค. 67 33,888 บาท 9,000 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
02 มี.ค. 67 - 06 มี.ค. 67 33,888 บาท 9,000 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
03 มี.ค. 67 - 07 มี.ค. 67 33,888 บาท 9,000 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
04 มี.ค. 67 - 08 มี.ค. 67 33,888 บาท 9,000 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
05 มี.ค. 67 - 09 มี.ค. 67 33,888 บาท 9,000 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
06 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67 35,888 บาท 9,000 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
07 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67 35,888 บาท 9,000 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
08 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67 35,888 บาท 9,000 บาท สอบถามเพิ่มเติม 15 จอง
09 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67 35,888 บาท 9,000 บาท สอบถามเพิ่มเติม 5 จอง
10 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67 35,888 บาท 9,000 บาท สอบถามเพิ่มเติม 21 จอง
11 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67 35,888 บาท 9,000 บาท สอบถามเพิ่มเติม 25 จอง
12 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67 35,888 บาท 9,000 บาท สอบถามเพิ่มเติม 24 จอง
13 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67 35,888 บาท 9,000 บาท สอบถามเพิ่มเติม 3 จอง
14 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67 39,888 บาท 9,000 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
15 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67 39,888 บาท 9,000 บาท สอบถามเพิ่มเติม 34 จอง
16 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67 39,888 บาท 9,000 บาท สอบถามเพิ่มเติม 32 จอง
17 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67 39,888 บาท 9,000 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
18 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67 39,888 บาท 9,000 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
19 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67 39,888 บาท 9,000 บาท สอบถามเพิ่มเติม 32 จอง
20 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 39,888 บาท 9,000 บาท สอบถามเพิ่มเติม 34 จอง
21 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 39,888 บาท 9,000 บาท สอบถามเพิ่มเติม 26 จอง
22 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 39,888 บาท 9,000 บาท สอบถามเพิ่มเติม 12 จอง
23 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67 39,888 บาท 9,000 บาท สอบถามเพิ่มเติม 20 จอง
24 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67 39,888 บาท 9,000 บาท สอบถามเพิ่มเติม 34 จอง
25 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67 39,888 บาท 9,000 บาท สอบถามเพิ่มเติม 13 จอง
26 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67 39,888 บาท 9,000 บาท สอบถามเพิ่มเติม 21 จอง
27 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67 39,888 บาท 9,000 บาท สอบถามเพิ่มเติม 28 จอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
38,888 บาท
รหัส 009-8011 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAMAKURA SAKURA
ราคาเริ่มต้น 38,888 บาท
เดินทางช่วง มี.ค.67
เดินทางโดย AirAsia X (XJ)
ดูเพิ่มเติม https://choktaweetour.com/tour.php?tour_id=3875

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/085/009-8011.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท โชคทวีทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 11/0983
โทร 02-879-1628 ,081-374-1628
LINE ID k1628
อีเมล info@choktaweetour.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท โชคทวีทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 11/0983

109/125 (ใกล้ซอยจรัญ 96/2) ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด, กรุงเทพมหานคร, 10700

จันทร์-ศุกร์: 8.30-00.00 น./เสาร์: 9.00-14.00 น.
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา