ทัวร์เวียดนาม หน๊าว หนาว ซาปา ฮานอย

จำนวนการเข้าขม 16 ครั้ง
ทัวร์เวียดนาม หน๊าว หนาว ซาปา ฮานอย - บริษัท โชคทวีทัวร์
รหัสทัวร์
003-6961
วันที่เดินทาง
ธ.ค.66 - มี.ค.67
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Vietravel Airlines (VU)

ไฮไลท์

 • สัมผัสความหนาวที่เวียดนาม สุดฟิน
 • ชม ซาปา นาขั้นบันได วิวแบบพาโนรามา
 • เยือนเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์ที่ฮานอย
 • ช้อปปิ้งจุใจบนถนน 36 สาย และถนนคนเดินซาปา

แผนการเดินทาง

11.00 น.  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Vietravel Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร

14.50 น.   เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Vietravel Airlines เที่ยวบินที่ VU136

17.05 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนามเท่ากับประเทศไทย) นำท่านเดินทางสู่ เมืองลาวไก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง เป็นสองเมืองสำคัญในจังหวัดบริเวณชายแดนกับประเทศจีน เมืองแรกเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะจุดทำการค้าที่สำคัญ ส่วนเมืองหลังเป็นเมืองภูเขาที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เมืองชายแดนแห่งนี้ถูกปิดหลังจากเวียดนามทำสงครามกับจีนใน พ.ศ. 2522 ตั้งแต่เปิดใหม่ใน พ.ศ. 2536 กลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญ

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1) เฝอเวียดนาม

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2)

08.30 น.  นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองซาปา เป็นเมืองเล็กในหุบเขาแห่งสายหมอก อากาศหนาวเย็น อุดมไปด้วยธรรมชาติล้อมรอบที่สวยงาม อากาศดีตลอดทั้งปี วิวสวย มองไปทางไหนก็เขียวชอุ่มพร้อมวิวนาขั้นบันไดสุดสบายตา

พาท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ นั่งรถไฟวินเทจ(ราคาทัวร์รวมค่ารถไฟและกระเช้า) ระยะทาง 2 กิโลเมตร เพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศความสวยงามของธรรมชาติสองข้างทาง และการได้นั่งรถไฟถือได้ว่าเป็นอีกจุดเด่นของซาปาอีกด้วย เดินทางสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปันซึ่งเป็น ยอดเขาที่สูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน เป็นกระเช้า ไฟฟ้า 3 สายแบบไม่หยุดพัก มีขนาดใหญ่จุได้กว่า 30 คน มีความยาวประมาณ 6,200 เมตร หรือ ราว 6 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที) จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า พิชิตหลังคาอินโดจีน กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน ถือว่าเป็นสุดยอดไฮไลท์ ซึ่งสถานที่นี้ท่านสามารถชมวิวได้ 360 องศา เพราะตัวกระเช้าเป็นกระจกใส ที่นี่เปรียบเสมือน "หลังคาอินโดจีน" โดยมีสถานีที่หุบเขาเมือง Muong Hoa ห่างจากเมืองซาปาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว 10 กิโลเมตร สถานีสุดท้ายอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลราว 3,000 เมตร จากนั้นท่านต้องขึ้นบันได 600 ขั้น เพื่อไปถึงยอดเขา เพื่อถ่ายภาพที่ระลึกกับสัญลักษณ์สแดนเรส 3 เหลี่ยม ที่จะแสดงว่าท่านได้มายืนใน ”จุดสุดยอดของฟานซิปัน” หรือรถรางขึ้นเขาแต่ละคันนั่งได้ 35 คน เทียบกับการเดินเท้าขึ้นเขา ที่จะต้องใช้เวลาเกือบทั้งวัน (ราคาทัวร์ไม่รวม รถรางขึ้น-ลง ยอดเขาฟาซิปัน ราคาประมาณท่านละ 12 USD /ท่าน)

เที่ยวชมเมืองซาปา นำท่านชมโบสถ์หินซาปา (STONE CHURCH) เป็นโบสถ์หินที่สร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศส ตั้งแต่สมัยที่เป็นเมืองอาณานิคม มีชาวฝรั่งเศสมาอาศัยอยู่เมืองซาปาจำนวนมาก จึงเป็นโบสถ์สำคัญของเมืองนี้ที่ใช้ในการร่วมพิธีมิสซาและถึงแม้ว่าในปัจจุบันคนฝรั่งเศสจะย้ายกลับไปแล้ว แต่ทางเมืองก็ได้มีการอนุรักษ์เอาไว้ เพราะนอกจากจะเป็นสถานที่เที่ยวของซาปาที่สำคัญแล้ว ชาวคาทอลิกที่ยังคงอาศัยอยู่ในเมืองก็ยังใช้ทำพิธีมิสซาได้เช่นเดิม จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินซาปา จะมีชาวเขาเผ่าต่างๆ นำสินค้ามาขายท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นและไอหมอก เราจะได้เห็นถึงความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมต่างๆ บรรยากาศเก่าๆ ผ่านการเดินดูสินค้าพื้นในถนนเส้นนี้

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่3) พิเศษ! Sashimi ปลาแซลม่อน + ไวน์แดงดาลัด !!

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต Cat Cat Village  เป็นหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคนี้และเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหมู่บ้านของชนกลุ่มน้อยชาวม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้  หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ด้านล่างของหุบเขาเมืองหัว ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่สำคัญในซาปา บริเวณโดยรอบหมู่บ้าน Cat Cat ล้อมรอบด้วยนาขั้นบันได, เขียวชอุ่มและน้ำตกที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) จำลองไฮไลท์ของที่เที่ยวแต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา ไฮไลท์เลยคือประตูสวรรค์ที่คล้ายกับยกบาหลีไว้ที่นี้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มจำหน่ายให้ท่านได้เลือกซื้อและพักดื่มเครื่องดื่ม เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟิน อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย (ราคาไม่รวมค่าเครื่องดื่ม)

เย็น   อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาท่าน

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่4)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองฮานอย เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม มีประชากรราว 6,472,200 คน เป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศ เสน่ห์ของบ้านเมืองเก่าแก่ที่ยีงคงดูแลรักษาไว้ ทำให้ที่นี่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่5)

นำท่านแวะร้านเยื่อไผ่ Bamboo shop ขายสินค้า OTOP  พื้นเมืองของเวียดนาม สินค้าที่ทำมาจากไม้ไผ่ อิสระท่านให้เลือกซื้อเพื่อเป็นของฝาก และสินค้าอื่นๆ มากมาย น่านเที่ยวชม โบสถ์เซนต์โจเซฟ (St Joseph Cathedral) โบสถ์เก่าที่สุดในฮานอย ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 19 เมื่อฝรั่งเศสเข้าปกครองเวียดนาม โดยมีต้นแบบเป็นวิหารนอทเทอร์ดามในกรุงปารีส ซึ่งโบสถ์นี้เป็นศูนย์รวมชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในฮานอย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่มาฮานอยต้องแวะมาถ่ายภาพความทรงจำเก็บไว้ นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบ แห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่ เวียดนามทำสงคราม สู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ได้มีปาฏิหาริย์เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้งและได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่าน อิสระช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย ย่านเฝอเฟือง เป็นถนนในย่านเมืองเก่า Old Quarter ซึ่งเป็นแหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่สุดใจกลางกรุงฮานอย ความพิเศษของ Old Quarter ก็คือ จะเป็นย่านที่มีถนนตัดผ่านมากถึง 36 สาย จึงเป็นที่มาของชื่อถนนบริเวณนี้ มีสินค้า ทั้งกินเที่ยว ดื่ม ราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ ระลึกต่างๆ

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่6)

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่7)

นำท่านชม วัดเฉินก๊วก (Tran Quoc Pagoda) เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับ ทะเลสาบตะวันตก ของเมืองฮานอย สร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ มีความร่มรื่น และบรรยากาศดี จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งที่ชื่นชมความงาม

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

11.50 น.   เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน Vietravel Airlines  เที่ยวบินที่ VU137

13.05 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
16 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 6612,888 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 6613,888 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
31 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 6716,888 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 6713,888 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 6713,888 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 6713,888 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 ก.พ. 67 - 05 ก.พ. 6713,888 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 มี.ค. 67 - 04 มี.ค. 6711,888 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 6712,888 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 6712,888 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 6712,888 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

(บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆ ได้)

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป - กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 • กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ( 1 เตียงใหญ่) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน Vietravel Airlines (VU) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ขออนุญาตเก็บค่าทิปไกด์วันแรกณ สนามบิน ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 2. ค่าทัวร์สำหรับคนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
 6. การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 8.  เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 9. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 10. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
 11. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 12. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 13. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง - ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
11,888 บาท
รหัส 003-6961 ทัวร์เวียดนาม หน๊าว หนาว ซาปา ฮานอย
ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท
เดินทางช่วง ธ.ค.66 - มี.ค.67
เดินทางโดย Vietravel Airlines (VU)
ดูเพิ่มเติม https://choktaweetour.com/tour.php?tour_id=3766

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/085/003-6961.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท โชคทวีทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 11/0983
โทร 02-879-1628 ,081-374-1628
LINE ID k1628
อีเมล info@choktaweetour.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode

โปรแกรมแนะนำ

ติดต่อสำนักงาน
บริษัท โชคทวีทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 11/0983

109/125 (ใกล้ซอยจรัญ 96/2) ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด, Bangkok, Thailand, Bangkok

จันทร์-ศุกร์: 8.30-00.00 น./เสาร์: 9.00-14.00 น.
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา