ทัวร์เวียดนาม ไปแอ๋วกันเต๊อะ บินตรงเชียงใหม่..เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์

จำนวนการเข้าขม 32 ครั้ง
ทัวร์เวียดนาม ไปแอ๋วกันเต๊อะ บินตรงเชียงใหม่..เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ - บริษัท โชคทวีทัวร์
รหัสทัวร์
006-6862
วันที่เดินทาง
ธ.ค.66 - มี.ค.67
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)

ไฮไลท์

 • วัดเทียนมู|ช้อปปิ้งตลาดดองบา | ล่องเรือแม่น้ำหอม 
 • พระราชวังไดโนย(ถ่ายรูปด้านนอก)|นั่ง 3 ล้อชมเมือง
 • ขึ้นกระเช้าบานาฮิลล์ | สวนสนุกบานาฮิลล์|สะพานมือยักษ์
 • รถรางขึ้นเขา |วัดลิงห์อึ๋ง|SA TRA MARINA |ล่องเรือกระด้ง
 • เมืองโบราณฮอยอัน|ถ่ายรูปสะพานมังกร|ตลาดฮาน

แผนการเดินทาง

05.00 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง (รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม)

08.00 น.  ออกเดินทางสู่ เวียดนามกลาง สนามบินดานัง โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD906 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

10.00 น.  เดินทางถึง สนามบินดานัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)

เดินทางเข้าสู่ เมืองเว้(Hue) เมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณค่าวัฒนธรรมที่มีแบบฉบับของตนเอง เว้ จึงได้รับการยืนยันจาก องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2536 ให้เป็นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งที่มีอยู่ในประเทศเวียดนาม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

ท่านชม เจดีย์เทียนมู่(Thien Mu) เป็นเจดีย์ที่ตั้งอยู่ภายในวัดเทียนมู่ ซึ่งวัดแห่งนี้นั้นเป็นวันที่อยู่ในพระพุทธศาสนาในลัทธิเชน ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากนิกายมหายานในประเทศจีน โดยวัดแห่งนี้นั้นเป็นพระพุทธศาสนาที่มีประวัติมาอย่างยาวนานตามประวัติแล้วเจดีย์แห่งนี้มีการก่อสร้างในปีพ.ศ 1601 โดยลักษณะของเจดีย์นั้นจะเป็นทรงแปดเหลี่ยม มีความสุขอยู่ด้วยกัน 7 ชั้น โดยเหตุผลที่สร้างเจดีย์แห่งนี้ขึ้นมาก็เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเป็นสุขของประชาชนในเมืองนี้

อิสระชอปปิ้งที่ ตลาด Dong Ba เป็นตลาดช้อปปิ้งซื้อของฝาก และตลาดสินค้าขนาดใหญ่ของเมืองเว้ (Hue) ตั้งอยู่ติดกับเมื่อน้ำเหืองหรือแม่น้ำหอม สินค้าที่นี่สามารถต่อรองราคาได้

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)

นำท่านนั่ง เรือมังกรล่องแม่น้ำหอม น้ำแม่หอมมีจุดกำเนิดมาจากบริเวณต้นน้ำที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอมและร่วงลอยมากับน้ำ แม่น้ำหอมเป็นแม่น้ำสายสั้นๆน้ำนั้นจะไม่ลึกแต่จะมีความใสสะอาดไหลผ่านธรรมชาติที่สวยงามทั้งสองฝั่ง พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)

นำท่าน ชมพระราชวังไดโน้ย (Dai Noi) หรือ พระราชวังเว้ (ชมด้านนอก) สร้างตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งจำลองแบบมาจากพระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้ามที่ยิ่งใหญ่ของกรุงปักกิ่งประเทศจีน พระราชวังแห่งนี้ใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนมาทุกพระองค์ ตั้งแต่จักรพรรดิยาลอง องค์ที่ 1 จนถึง องค์ที่ 13 จักรกรพรรดิเบ่าได๋ กษัตริย์องค์สุดท้าย ซึ่งทรงสละอำนาจให้กับรัฐบาลของประธานาธิบดีโงดินห์เดียม เมื่อปี พ.ศ. 2488 ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 8

นำท่าน นั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ จักรยานลักษณะนี้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่า "ซีโคล่ (Cyclo)" คนเวียดนามเรียกเป็นภาษาท้องถิ่นว่า "แซบาแบ้ง” เป็นรถรับจ้างที่ปรากฏในประวัติศาสตร์เวียดนาม มาตั้งแต่ยุคอาณานิคมฝรั่งเศส ซึ่งจะมีที่นั่งสําหรับผู้โดยสาร 1 ท่าน หรือผู้ใหญ่นั่งกับเด็กเล็กอยู่ด้านหน้า และคนถีบจักรยานจะอยู่ทางด้านหลัง จึงทําให้ผู้โดยสารสามารถเห็นวิว หรือบรรยากาศโดยรอบได้อย่างชัดเจน นำท่านแวะ ร้านเยื่อไผ่

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

นำทุกท่านเดินทางสู่ บาน่าฮิลล์ (Ba Na Hill) เป็นเมืองตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง สถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังเป็นที่นิยมแห่งหนึ่งในเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม จากระยะทางเพียง 25 กม. ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของดานัง บนที่ระดับความสูง 1,487 เมตร บานาฮิลล์ ทำให้มีสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี การเดินทางสู่บานาฮิลล์ นักท่องเที่ยวจะต้องนั่งกระเช้าขึ้นไปสู่เมืองบนยอดเขากระเช้าสู่บานาฮิลล์ เป็นกระเช้าลอยฟ้าที่มีความยาวที่สุดในโลก ยังเป็นสถานีกระเช้าไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และเจ้าของ 4 สถิติโลกของกินเนสส์

ชม หมู่บ้านฝรั่งเศส (French Village) แลนด์มาร์คบนบานาฮิลล์ที่นักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาแล้วจะต้องไม่พลาดไปถ่ายรูป สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต เป็นหมู่บ้านจำลองเล็กๆที่ออกแบบสไตล์ยุโรปที่ได้รับแรงบันดาลใจจากฝรั่งเศสบวกกับอากาศที่เย็นสบายให้ความโรแมนติกมากๆ

ผจญภัยที่สวนสนุก The Fantasy Park (รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น หุ่นขี้ผึ้งที่ไม่รวมให้ในรายการ) ที่เป็นส่วนหนึ่งของบาน่าฮิลล์ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบเช่นท้าทายความมันส์ของหนัง 4D, ระทึกขวัญกับบ้านผีสิงและอื่นๆถ้าไดโนเสาร์เกมส์สนุกๆเครื่องเล่นเบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมายหรือช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่

Le Jardin d’ Amour เป็นสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศสที่มีทั้งดอกไม้ต้นไม้ มีมุมถ่ายรูปสวยๆ เต็มไปหมด รวมไปถึงมี โรงไวน์ Debay Wine Cellar อีกด้วยค่ะ เราเดินไปเที่ยวด้านในจะเป็นคล้ายๆ อุโมงค์ใต้ดินไว้บ่มไวน์ เป็นทางยาวเดินทะลุชมไปเรื่อยๆ ก็จะออกมาที่สวน นอกจากนี้ เดินไปไม่ไกลยังมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีขาวสูงถึง 27 เมตรอีกด้วย
นำท่าน ชมสะพานมือยักษ์ (Golden Bridge)เป็นแลนด์มาร์คที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงที่สุดในบานาฮิลล์ใช้เงินลงทุนสร้างไปถึง 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 6 หมื่นล้านบาท เป็นสะพานลอยฟ้าสีทองที่มีรูปปั้นมือยักษ์ทั้ง 2 ข้างยกชูสะพานไว้ มีความยาว 150 เมตรและสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร มีความสวยอัลงการดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทุกมุมโลก ในวันที่ฟ้าเปิด หมอกไม่เยอะมาก มองไปรอบๆจะเห็นวิวของธรรมชาติที่สวยงาม และยังมองเห็นวิวของดานังในระยะไกลได้อีกด้วย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)

นำท่านลงจากยอดเขาบานาฮิลล์ โดยกระเช้า เดินทางสู่เมืองดานัง

นำท่านสู่ วัดลินห์อึ๋ง (Linh Ung) เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้าง 35 เมตรยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา นอกชายฝั่งวัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้วยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอีกนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามชองเมืองดานัง

นำท่านสู่ SAN TRA MARINA เป็นคาเฟ่ริมทะเลแห่งใหม่ของเมืองดานัง อิสระเลือกซื้อเครื่องดื่ม ให้ท่านเพลิดเพลินดื่มด่ำกับบรรยากาศตามอัธยาศัย (ไม่รวมเครื่องดื่มและขนมต่างๆ) หมายเหตุ !! กรณีคาเฟ่ ปิดบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ นำท่านไปร้านกาแฟแห่งใหม่ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นำท่านเข้าชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่มีแหล่งวัตถุดิบหินอ่อนเนื้อดี และช่างแกะสลักฝีมือประณีต ส่งออกจำหน่ายทั่วโลก

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)

ท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านนำกั๊มทาน สนุกสนานไปกับการเล่นกิจกรรม นั่งเรือกระด้ง เป็นหมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมา นำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฮอยอัน องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี

นำท่านชม รูปปั้นปลามังกร ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง เมืองที่กำลังจากปลากลายเป็นมังกรในระยะใกล้ เชิญท่านเพลิดเพลินกับความอลังการของ สะพานมังกรไฟ ที่มีความยาวถึง 666 เมตร เป็นสะพาน6เลนส์ ซึ่งเป็นสะพานที่ตระการตามากที่สุดของเวียดนามในเวลานี้โดยการแสดงนี้จะเริ่มเวลา 21.00 น. ของวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่9)

นำท่านสู่ ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋าสินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บ้าน

สมควรแก่เวลา ให้ท่านตรวจเช็คสัมภาระ เพื่อเดินทางสู่สนามบินดานัง

10.30 น.  อำลาเมืองปักกิ่งเดินทางกลับสู่ สนามบินเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD907 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

12.30 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
22 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 6715,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว
 • ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศเวียดนามสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม / ท่าน / ใบ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 • *สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,000 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่สนามบิน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน
 • หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เวียดนามมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ
 • ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • - กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน
 • - กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ (ยกเว้นห้องพัก บนบานาฮิลล์ ตามรายละเอียดที่แจ้งในรายการ)
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)
 • *เงื่อนไขประกันการเดินทาง*  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 • ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ **
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 • การชำระค่าบริการ
 • 3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท
 • 3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท
 • 3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง **45 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**
 • 3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น
 • กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
15,999 บาท
รหัส 006-6862 ทัวร์เวียดนาม ไปแอ๋วกันเต๊อะ บินตรงเชียงใหม่..เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท
เดินทางช่วง ธ.ค.66 - มี.ค.67
เดินทางโดย Air Asia (FD)
ดูเพิ่มเติม https://choktaweetour.com/tour.php?tour_id=3653

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/085/006-6862.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท โชคทวีทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 11/0983
โทร 02-879-1628 ,081-374-1628
LINE ID k1628
อีเมล info@choktaweetour.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท โชคทวีทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 11/0983

109/125 (ใกล้ซอยจรัญ 96/2) ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด, กรุงเทพมหานคร, 10700

จันทร์-ศุกร์: 8.30-00.00 น./เสาร์: 9.00-14.00 น.
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา