ทัวร์ญี่ปุ่น Countdown & Onsen KYUSHU

จำนวนการเข้าขม 8 ครั้ง
ทัวร์ญี่ปุ่น Countdown & Onsen KYUSHU
รหัสทัวร์
085-9594
วันที่เดินทาง
ธ.ค.66 – ม.ค.67
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air

ไฮไลท์

 • Countdown ปีใหม่2024 ใน Huisten Bosch ชมพลุตระการตาในคืนวันที่ 31 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
 • นางาซากิ เฮ้าส์เทนบอส เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว 
 • ฟุกุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุ 
 • Saga Tosu Premium Outlets ช้อปปิ้ง Lucky Bag ปีละครั้งเท่านั้น
 • โออิตะ ยูฟุอิน ทะเลสาบคิริน 
 • เปปปุ(เมืองหลวงแห่ง ออนเซน) บ่อนรกทะเลเดือด Umijigoku
 • ช้อปปิ้งเทนจิน ชิมอาหารย่านยะไต

แผนการเดินทาง

20.30 น.   พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 แถว C สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ (VZ) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง

00.30 น.   เหินฟ้าสู่ เมืองฟุกุโอกะ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ (VZ) เที่ยวบินที่ VZ 810 (ใช้เวลาบิน 5.25 ชั่วโมง) (รวมน้ำหนักโหลด 20 กก. ถือขึ้นเครื่อง 7 กก. เพิ่มอาหารร้อนและที่นั่งบนเครื่องฯ)  

07.55 น.   ถึง สนามบินฟุกุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์

** สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ **

คำเตือน : กัญชา-กัญชง และยาเสพติดทุกชนิด เป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น โดยหากมีไว้ในครอบครองเพื่อนำเข้าและส่งออก มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี กรณีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย  มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 3 ล้านเยน

(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) ... จากนั้นออกเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้าชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของฟุกุโอกะ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 905 เพื่ออุทิศแก่ท่านมิจิซาเนะ ซึงาวาระ ศิลปินด้านวรรณคดีจีนและการศึกษา ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญา จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษามากมายมากราบไหว้ขอพรเพื่อความสำเร็จการศึกษา ส่วนรูปปั้นวัวหน้าศาลเจ้าเชื่อกันว่า ถ้าลูบตามส่วนต่างๆ เราจะมีสุขภาพดีที่บริเวณนั้นๆ ไปด้วย ถ้าลูบตรงบริเวณหัว ลูบเขาก็จะมีหัวดี เรียนเก่ง ฉลาด และหากเดินอธิษฐานข้ามสะพานแดงทั้ง 3 สะพาน เปรียบเสมือนการเดินผ่านอดีตไปปัจจุบัน และสู่อนาคตแห่งความสำเร็จ ระหว่างทางเข้าออกศาลเจ้าหากท่านสังเกตุจะมีน้ำเต้าแขวนอยู่เต็มไปหมด ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าเขียนชื่อเด็กแรกเกิดใส่ลงไปในน้ำเต้าแล้วเทพเจ้าจะคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองกว่า 100 แห่ง บริเวณหน้าวัด ห้ามพลาด! ด้านหน้าศาลเจ้าจะมีถนนคนเดินที่มีร้านรวงขายเต็ม 2 ข้างทาง ที่เด่นๆ ก็จะมี ขนมโมจิย่างไส้ถั่วแดง (Umegae Mochi) ที่เป็นของขึ้นชื่อของที่นี่ ถ้ามาถึงแล้วก็ต้องลองชิมกันซักหน่อย จะเป็นแป้งโมจิย่างหอมๆ กรอบนอกนุ่มใน กับอีกที่คือร้าน starbuck ที่ออกแบบมาสวยงาม จนใครๆ ผ่านมาก็ต้องแวะถ่ายรูปกัน

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   เดินทางต่อไปยัง Huis Ten Bosch หรือ หมู่บ้านฮอลแลนด์ (รวมค่าเข้าชม) เป็นธีมปาร์คที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ครอบคลุมพื้นที่ถึง 1,520,000 ตร.ม. ตั้งอยู่ในเมืองซาเซโบะ จังหวัดนางาซากิ บรรยากาศให้ความรู้สึกเหมือนท่านท่องเที่ยวอยู่ในยุโรป ออกแบบให้เป็นเมืองเล็กๆ ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ โรงแรม ร้านอาหาร ท่าเรือ สวนดอกไม้ และเครื่องเล่นกว่า 50 ชนิด พร้อมการแสดงต่างๆ บนเวที ฯลฯ 

พิเศษ !! ให้ท่านได้ชมและแชะรูปเทศกาลดอกไม้ตามฤดูกาล และเทศกาลประดับไฟฤดูหนาวที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Kingdom of Light) กว่า 13 ล้านดวง ในช่วงเดือนตุลาคม-เมษายนของทุกปี

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาเต็มที่ในสวนสนุก (มีไกด์แนะนำ)

เย็น   พักค้างคืน ณ โรงแรม HOTEL ROTTERDAM หรือเทียบเท่า (Henna Hotel เดิม)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้า   เดินทางต่อไปยัง โทสุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (Tosu Premium Outlets) แหล่งช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ตครบวงจรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดซากะ ซึ่งจะมีร้านค้าของแบรนด์ชั้นนำและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน มีครบทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง อย่าง Coach, Armani, Timberland, Burberry, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆ อีกมากมาย

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ Tosu Premium Outlets (Cash back ท่านละ 1,000 เยน)

ห้ามพลาด !! ช้อปปิ้ง Lucky BAG (ถุงนำโชค) จากร้านค้าแบรนด์ต่างๆ ที่จัดสินค้าของเขารวมอยู่ในถุงใบเดียว และจำหน่ายในราคาพิเศษสุด ซึ่งจะทำเฉพาะในช่วงปีใหม่

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ ยูฟุอิน หมู่บ้านในฝัน ต้นแบบ OTOP ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในจังหวัดโออิตะ ซึ่งเป็นแหล่งออนเซ็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น มากถึง 4,381 แห่ง หมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรปโบราณ มีต้นแบบจาก “Bibury” ประเทศอังกฤษ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในโลก ให้ท่านได้ ชิม-ช้อป-แชะ ร้านขนมของฝาก ของที่ระลึก ตลอดจนงานแฮนด์เมด ฯลฯ บนถนนยูโนสึโบะ เมื่อเดินไปถึงสุดทางย่านร้านค้า จะได้ชมความงามของ ทะเลสาบคิริน (Kirin) โดยมีธรรมชาติและหุบเขาเป็นฉากหลัง ซึ่งน้ำในทะเลสาบมาจากน้ำพุร้อน จึงอุ่นตลอดเวลา

เย็น   รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม

พักค้างคืน ณ โรงแรมเรียวกังแบบญี่ปุ่น Kokonoe Yuyutei RYOKAN หรือเทียบเท่า

ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นเพื่อเป็นการผ่อนคลายจากความความเหน็ดเหนื่อย เชื่อว่าน้ำแร่จะช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งดูอ่อนเยาว์ และระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้า   เดินทางชม บ่อนรกทะเลเดือด (Umi jigoku) (รวมค่าเข้าชม) บ่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดจากทั้งหมด 8 บ่อ น้ำภายในบ่อจะเป็นสีน้ำเงินโคลบอลต์หรือมีสีคล้ายกับสีของน้ำทะเล (บ่อนี้จึงมีชื่อว่า อุมิ ที่แปลว่า ทะเล ในภาษาญี่ปุ่น) และมีการละลายของซัลเฟตทำให้มีสีฟ้า รวมถึงความร้อนจึงทำให้มีควันสีขาวโขมง

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   เดินทางไปยัง ร้านค้า DUTY FREE ให้ท่านได้ซื้อของ อาทิ เครื่องสำอาง เซรั่ม โฟมล้างหน้า ยา คอลลาเจน และอาหาร ฯลฯ ... จากนั้นต่อไปยัง ฟุกุโอกะ แวะแชะรูปกับหุ่นกันดั้มยักษ์ตัวใหม่ล่าสุด (เม.ย. 22) ณ ห้าง LaLaport มีขนาดใหญ่กว่า Unicorn Gundam ที่โตเกียวและใหญ่กว่า RX93 FF Gundam ที่ Gundam Factory Yokohama เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองฟุกุโอกะในปัจจุบัน (หากมีเวลาพอ) ... จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านเทนจิน (Tenjin) หรือ ย่านฮากาตะ (Hakata) เป็นย่านช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมือง รวบรวมแหล่งบันเทิง อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นตึกต้นไม้ ร้านค้าที่น่าสนใจ และบรรยากาศสุดคลาสสิค หรือจะเป็นย่านของกินอร่อยๆ อย่างย่านยะไต (Yatai) หมายถึง ซุ้มขายอาหารที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก ที่รวมร้านอาหารแบบฉบับท้องถิ่นเอาไว้มากมาย

ห้ามพลาด !! ช้อปปิ้ง Lucky BAG (ถุงนำโชค) จากร้านค้าแบรนด์ต่างๆ ที่จัดสินค้าของเขารวมอยู่ในถุงใบเดียว และจำหน่ายในราคาพิเศษสุด ซึ่งจะทำเฉพาะในช่วงปีใหม่

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ (มีไกด์แนะนำ)

พักค้างคืน ณ โรงแรม NISHITETSU INN FUKUOKA หรือเทียบเท่า

เช้า   ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ

08.55 น.   เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ (VZ) เที่ยวบินที่ VZ 811 (ใช้เวลาบิน 5.40 ชั่วโมง) (รวมน้ำหนักโหลด 20 กก. ถือขึ้นเครื่อง 7 กก. เพิ่มอาหารร้อนและที่นั่งบนเครื่องฯ) 

12.35 น.   ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ……พร้อมความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
30 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 6751,900 บาท12,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม  

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน Vietjet Air (VZ) รวมน้ำหนักโหลด 20 กก. สัมภาระถือขึ้นเครื่องฯ 7 กก. และที่นั่งบนเครื่องฯ
 • ค่าพาหนะรถโค้ชปรับอากาศตามระบุไว้ในรายการ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
  - กรณีชนิดของพักที่ท่านขอมาเต็ม อาทิ ห้อง Twin หรือ ห้อง Double บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเป็นห้องชนิดที่โรงแรมมีอยู่ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
  - กรณีเป็นห้องพัก 3 ท่าน (Triple Room) ท่านที่ 3 อาจเป็น การเสริมเตียง Sofa Bed หรือ เสริมฟูกที่นอนตามมาตราการของโรงแรม นั้นๆ
  - กรณีวันที่เข้าพักโรงแรมไม่มีห้องนอน 3 คน หรือ เต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดเป็น 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 • ค่าน้ำดื่ม 1 ขวด/วัน/ท่าน
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ
  - วงเงินเอาประกัน 1,000,000 บาท
  - ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% จากค่าบริการ

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าอาหาร สำหรับท่านที่ทาน เจ มังสวิรัติ หรือ อาหารมุสลิม   
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ ค่ามินิบาร์ในห้อง  ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้จองตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน (ขออนุญาตรับที่สนามบินขาไป)

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณาชำระเงินมัดจำ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

เงื่อนไขการเดินทาง และ การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน*
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
 • กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
  * ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยว และ ไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การนัดหยุดงาน การประท้วงจลาจล คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ ปัญหาอันเกิดเหตุจาการเมือง    ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ ฯลฯ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ทั้งนี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
 • ในกรณีที่โรงแรมที่ระบุเต็มเนื่องจากเทศกาล วันหยุดประจำปี หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ ฯลฯ บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่ใกล้เคียงและมีมาตรฐานระดับเดียวกัน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้จองไม่ถึง 30 ท่าน
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายแบบเหมาก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
 • กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์ ตั๋วรถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง และขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • คำเตือน! กัญชา-กัญชง เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น โดยหากฝ่าฝืนมีไว้ในครอบครองเพื่อนำเข้า และ ส่งออกมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี กรณีที่มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 3 ล้านเยน

** หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ บริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
51,900 บาท
รหัส 085-9594 ทัวร์ญี่ปุ่น Countdown & Onsen KYUSHU
ราคาเริ่มต้น 51,900 บาท
เดินทางช่วง ธ.ค.66 – ม.ค.67
เดินทางโดย VietJet Air
ดูเพิ่มเติม https://choktaweetour.com/tour.php?tour_id=2416

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/085/085-9594.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท โชคทวีทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 11/0983
โทร 02-879-1628 หรือ 081-374-1628
LINE ID k1628
อีเมล info@choktaweetour.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode

Countdown ปีใหม่2024 ใน Huisten Bosch ชมพลุตระการตาในคืนวันที่ 31 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ นางาซากิ เฮ้าส์เทนบอส เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว  ฟุกุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุ  Saga Tosu Premium Outlets ช้อปปิ้ง Lucky Bag ปีละครั้งเท่านั้น โออิตะ ยูฟุอิน ทะเลสาบคิริน  เปปปุ(เมืองหลวงแห่ง ออนเซน) บ่อนรกทะเลเดือด Umijigoku ช้อปปิ้งเทนจิน ชิมอาหารย่านยะไต
1.0

1.0

1.0

Current word:

Elapsed Time:

ติดต่อสำนักงาน
บริษัท โชคทวีทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 11/0983

109/125 (ใกล้ซอยจรัญ 96/2) ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด, Bangkok, Thailand, Bangkok

จันทร์-ศุกร์: 8.30-00.00 น./เสาร์: 9.00-14.00 น.
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา